Skip to content

VIRES & FLAVOR
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-11 11:01:06
JSON

NIPT: L81925008H
Administrator: Giancarmine Battigaglia
Objekti i Veprimtarisë: Pjesmarrjen ne kapitalin aksioner nepermjet zoterimit te kuotave, aksioneve , obligacioneve dhe cfaredo titulli tjeter privat apo publik, edhe ne cilesine e drejtuesil te grupit, te pjesmarresve ne kapitalin e shoqerive, te kapitalit dhe te cfaredo personi tjeter juridik, sidomos ne fushen e restoranteve, birrarise, bar, rosticeri, piceri, pasticeri, likere dhe pije te tjera analokolike dhe alokolike.Shoqeria mund te zhvilloje cdo aktivitet te perpunimit dhe tregtimit dhe ushqimeve dhe pijeve. Aktivitet organizativ me qellim koordinimin e proceseve dhe strukturave te shoqerive te treta dhe/ose te lidhura apo te kontrolluara. Blerjen, shitjen, shkembimin si dhe administrimin e pasurive te paluajtshme te cdo lloji, perdorimin e tyre ne cdo forme te lejuar, qiramarrjen dhe qiradhenien, ndertimin e objekteve civile, industriale apo edhe agrare, si dhe cdo te drejte tjeter mbi pronen. Shoqeria, ne ato raste kur lind nevoja me qellim realizimin e objektit te aktivitetit, mundet te kryeje cdo lloj operacioni tregtar, financiar, industriale, mobiliare, imobiliare, te ofroje garanci edhe ne favor te te treteve dhe te marre pjese me qellim investimi afatgjate , pjesmarrje ne shoqeri te tjera. Te tjera veprimtari te rastesishme te lejuara nga ligji. Shitje, blerje, dhe dhenie ne perdorim sipas 2 kontratave te parashikuara nga ligji, i know-how, royalties, markave, etj. Prodhimi,shperndarja me pakice dhe shumice, import-eksport e pices se konfeksionuar dhe jo vetem.Prodhimi, shperndarja, import-eksport dhe shitja e bukes dhe e prodhimeve te brumit te fresket dhe te paketuara. Prodhimi, shperndarja dhe shitja e artikujve te fresket pastiçerie dhe te paketuara. Prodhimi, shperndarja dhe shitja e fetave te thekura dhe biskotave, produkteve te pastiçerise te konservuar. Shoqeria mund te kryej gjithashtu ne kufijte qe lejojne ligjet ne fuqi te gjitha operacionet tregetare, mobiliare, imobiliare, financiare e industrial qe do ti konsideroj te dobishme per arritjen e objektit te shoqerise si dhe mund te interesohet dhe te marre pjese, ne shoqeri te tjera qe kane te njejtat qellime, analoge apo plotesuese me te. Ne fund shoqeria mund te kryeje çdo lloj forme financimi me entet publike, institutet e kreditit, bankat, shoqerite dhe private, duke leshuar garanci reale e personale, si dhe duke dhene besim, avale e garanci reale ne favor te te treteve. Shoqeria mund te marre dhe jape perfaqesime dhe agjensi, edhe ne shoqeri te huaja, ne lidhje me sherbimet dhe produktet e trajtuara. Vetem per qellimin e arritjes se objektit te shoqerise, jo per qellime kolokimi, dhe qe kjo te mos perbeje aktivitetin mbizoterues, shoqeria mund te marre pjesemarrje dhe kuota ne shoqeri te tjera me qellime te ngjashme ose analoge ose sido qofte te lidhura me te vetin. Shoqeria mund te beje te gjitha aktivitete tregtare, industriale, financiare, mobiliare dhe imobiliare qe do te konsiderohen nga organi administrativ instrumentale, aksesore te lidhura, te nevojshme ose te dobishme per realizimin e aktiviteteve qe perbejne objektin e shoqerise. Shoqeria mund te marre pjese direkt ose indirekt ne ankande, tendera, ne sektorin publik ose privat, ne lidhje me dhenien e sherbimeve dhe punimeve te pershkruara ne objektin e shoqerise. Shoqeria mund te jete destinuese e financimeve dhe porosive nga ana e enteve kombetare dhe nderkombetare, publike dhe private, per aktivitete te promovimit industrial dhe per zhvillimin e ndermarjeve si edhe per aktivitetet e tjera ne lidhje me objektin e shoqerise. Per kryerjen e aktiviteteve shoqeria do te shfrytezoje edhe suportin e profesionisteve rregullisht te rregjistruar ne urdhrat profesionale ne respektim te dispozitave ligjore ne kete fushe.
Emërtime të tjera Tregtare: VIRES & FLAVOR
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/07/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri; Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: TRITICUM FOOD, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT L82002036K me seli qendrore ne Tirane, Vaqarr, Prush, Fshati Prush, Pasuria nr.290/34, ZK 3712, vol 13, fq 11 dhe administrator Elton Ahmeti & ortak i vetem shoqeria VIRES & FLAVOR . Sipas te dhenave te QKB deri me date 11.11.2022
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 08.10.2018, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 17.12.2018, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Aktivizim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

III. Me date 16.07.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: miratimi i blerjes së markës “Pinsa Cesare” së regjistruar në EUIPO, nga z.Giancarmine Battigaglia e z.Elton Ahmeti.

IV. Me date 15.08.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: miratimi i delegimit te shoqerise "Triticum Food SRL" per te perfaqesuar ligjerisht nmarken "Pinsa Cesare" te regjistruar ne EUIPO, me kod 018135444, tek te tretet dhe ne çdo institucion publik.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali,Ndertesa 14. Apartamenti 5, Hyrja 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.11.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve date 16.07.2020
Vendim i Asamblese se Ortakeve date 15.08.202
Kontrate Shitje Kuotash date 28.01.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 10.11.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja