Skip to content

ROGAT S.T.C
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-12-16 14:55:45
JSON

NIPT: L82308023S
Administrator: Begator Mane
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e organizimit te kurseve tè trajnimit tekniko-profesional per kryerjen e sherbimit te sigurise fizike te objekteve, personave, vlerave monetare, materiale dhe sendeve te çmuara ne perputhje me legjislacionin ne fuqi qe rregullon sherbimin privat te sigurise fizike. Te kryeje publikime dhe aktivitete reklamuese. Pjesemarrjen dhe organizimin e ekspozitave, panaireve dhe /ose aktiviteteve te ngjashme, brenda dhe jashte vendit. Qiramarrjen, qiradhenien, shit-blerje dhe leasing te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, mallrave dhe produkteve per realizimin e qellimit kryesor te shoqerise. Importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues,sinjalizues audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit, paisjeve te ndèrlidhjes te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni, instalimin dhe tregtimin e fìlmit te sigurise se xhamit si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve. Import/eksport ,tregtim mbajtje, ruajtje, prodhim per armet e kategorive "Bl", "B4", "C" dhe "D" gjurmim dhe transport brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise te armeve dhe municioneve te parashikuara ne ligj, te mallrave ushtarake me nje perdorim dhe mallrave te teknologjise me perdorim te dyfishte, dhe riparim te armeve.Sherbime te ndermjetesimit ne tregun e punes dhe/ose formimit profesional, ne fushen e sigurise sipas Licences me kod X.2.B .Tregtim te armeve te gjahut dhe materialeve te tjera qe lidhen me gjuetine si edhe paisen me deshmi Per Aftesimin Teorik dhe Praktik te personave per armen.Poligon civil qitjeje per qellime rekreative, sportive ose te praktikes me shenjester. Import/eksport dhe tregtim per armet e kategorive "Bl", "B4", "C" dhe "D",Transportimin e armeve, pjeseve dhe municioneve te tyre te kategorive "Bl", "B4", "C" dhe "D".Qender e Trajnimit per Aftesimin teorik dhe praktik te personave per armen dhe pajisjen me Deshmi "Per aftesimin teorik dhe praktik per mbajtje dhe perdorimin e armes". Qender e Trajnimit Privat te Punonjesve te SHPSF-se dhe pajisjen me Deshmi" Aftesie profesionale per punonjes te sherbimit te SHPSF-se", sipas nenkategorise 1.3.C.Organizim i panaireve te artikujve ushtarake me nje perdorim dhe atyre me perdorim te dyfishte, organizim i ekspozitave dhe konferencave kombetare e nderkombetare brenda dhe jashte vendit.Bar-Kafe. Import dhe eksport,instalim,mirembjatje,tregti me pakice dhe shumice te paisjeve kompjuterike,te teknologjise se informacionit,te telekomunikacionit,etj.Ofrime rrjetesh dhe shèrbimesh te komunikimeve elektronike.Ndertim i linjave me fibra optike.Te merret me aktivitete te ndertimit dhe restaurimit, punime te tjera te specializuara te ndertimit dhe/ose çdo lloj veprimtarie tjetr te nevojshme ne lidhje me pasurite e palujtshme apo te te drejtave te tjera te lidhura me to.Shoqeria gjithashtu mund te realizoje çdo aktivitet te ligjshem tjeter te cilin ajo e çmon te nevojshem per realizimin e qellimeve te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: ROGAT S.T.C
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/11/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 26.03.2019, me kerkese te administratorit te shoqerise, u kerkua: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.7, Rr.Kavajes, Pallati 100 Vitrinat, zona kadastrale nr 8220

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.12.2022
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja