Skip to content

TISCO GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-12-16 09:31:33
JSON

NIPT: L82312505B
Administrator: Piro Bare
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregti me pakicë e shumicë, të materialeve të ndërtimit, pjesë makinerish të ndryshme. Ndërtim objektesh, etjer. Dhënie me qera të makinerive e pajisjeve. Ndërtim, montim dhe rikonstruksion i objekteve dhe veprave të çfarëdo llojshme, industriale, turistike, civile. Projektime, ndërtime dhe rikonstruksione të impianteve të depozitimit dhe përpunimit të hidrokarbureve, nënprodukteve të tyre si dhe materialeve të ngjashme me to teknologjike. Prodhim i materialeve të ndërtimit, si dhe transport i tyre, asfaltim rrugësh, punime bonifikimi. Projektime, ndërtime dhe rikonstruksione të objekteve dhe veprave inxhinierike dhe hidrogjeologjike të çdo lloji, import-eksport i të gjithë llojeve të makinerive të ndërtimit. Vlerësime të pasurive të paluajtshme si dhe shërbime imobiliare. Në fushën e ndërtimit shoqëria do të kryejë gjithashtu: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private si: ndërtimin e ndërtesave publike dhe private, rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nënkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore dhe të gjitha veprave të tjera madhore, ujësjellësve, linjave mbitokësore dhe nëntokësore për energjinë dhe telekomunikacionet, ndërtimin dhe rehabilitimin e veprave ujitëse, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, objektet industriale, të gjitha restaurimet në përgjithësi, montimet e konstruksioneve metalike si dhe çdo ndërtim tjetër i cili në përfundim përbën send të paluajtshëm sipas nenit 142 të Kodit Civil për shkak të trupëzimit në mënyrë të qëndrueshme e të vazhdueshme me tokën ose ndërtesën ku është vendosur. Në fushën e transportit, shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe /ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të infrastrukturës dhe/ose të pjesëve përbërëse të saj, për transportimin publik dhe/ose privat të njerëzve dhe mallrave nëpërmjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj. Ndërtime civile dhe ekonomike, industriale, turistike. Import-eksport karburantesh dhe transport i tyre. Ndërtime rrugore, ndërtime hidroteknike, rikonstruksione godinash civile. Ndërtimin e rrjeteve inxhinierike. Në fushën energjetike: Projektim, zbatim, mirëmbajtje periodike, riparim dhe rehabilitim në fushën e automatizimit industrial në makineri, mjete, pajisje, sisteme të ndryshme elektrike, elektronike, mekanike si: Sisteme, impiante, linja të trajtimit të mbetjeve, sistemime, impiante, linja komandimi për HEC-e, centrale, nënstacione TN, TM, TU; sistemime, impiante, linja në mjete të rënda transporti, pajisje ulëse - ngritëse si ashensorë, vinça mobil portual dhe civil, vinça elektrikë portual dhe civil; sisteme, impiante, linja automatizimi në industri; sisteme, impiante, linja, kapanone të lidhura me prodhimin, sisteme, impiante, linja të ftohjes dhe të ngrohjes (kondicionimit). Ndërtimi, marrja me qera e fabrikave, instalimeve, rafinerive, magazinave, depozitave, etjer. Për rafinerimin, prodhimin, përpunimin, depozitimin e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre. Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të objekteve publike e private në pronësi ose në përdorim të personave fizik e juridik që ushtrojnë veprimtarinë në Republikën e Shqipërisë, sigurimin dhe mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të personave fizik, shtetas shqiptarë ose të huaj. Tregtimi i naftës dhe i benzinës me pakicë. Tregti gazi të lëngshëm për djegie (GLN), i hidrokarbureve të çdo lloji dhe vajra lubrifikantë. Tregti bombolash gazi të lëngshëm për djegie Standarti EU dhe i aksesorëve të ndryshëm të tyre, riparimi dhe kolaudimi i bombolavë të gazit të lëngshëm për djegie Standarti EU. Tregtimi dhe shpërndarja e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre. Transportin e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre me të gjithë mjetet e transportit detar, tokësor të gjitha kapaciteteve si dhe tregtimin e makinerive, pajisjeve dhe njohurive në këtë fushë, etjer. Agjenci detare dhe spedicionere, agjenci e transportit detar dhe tokësore, kombëtar dhe ndërkombëtar, gjithashtu dhe agjenci doganore. Veprime e operacione të tjera financiare, juridike, tregtare e civile që i shërbejnë objektit të shënuar më lart dhe në funksion të zhvillimit e rritjes së shoqërisë. Operacione tregtare dhe financiare që lidhen drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj. Objekti i aktivitetit mund të shtohet ose të pakësohet sipas interesave tregtare të shoqërisë. Në përputhje me legjislacionin shqiptar, me qëllim arritjen e objektivave të mësipërme, Shoqëria mund të kryejë çdo transaksion në lidhje me pasuritë e luajtshme apo ato të paluajtshme si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, të japë dhe të marrë me qera, të vendosë pengje ose barrë hipotekore, aktivitete këto të konsideruara të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në masë aktivitetet kryesore të cituara më sipër. Për me tepër shoqëria mund të kryejë çdo aktivitetet tjetër i cili nuk është i ndaluar nga ligji në fuqi. Shoqëria do të kryejë çdo lloj aktiviteti në raport me objektin dhe për të favorizuar atë. Shoqëria zbaton të gjitha ligjet dhe aktet e duhura nënligjore. Ajo zbaton standardet më të larta të etikës.
Emërtime të tjera Tregtare: TISCO GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/11/2018
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Porto Romano, 500 metra linear në veri të Hidrovorit, Nr.Pasurie 66/14, Zona Kadastrale 3184

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.12.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 8 241 472,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 7 476 945,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 13 875 345,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -955 950,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:133 058 297,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:97 570 532,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:68 735 106,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 934 756,00
Punuar Nga : A.Baja