Skip to content

GARDEN RESIDENCE TURDIU
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-09 10:14:50
JSON

NIPT: L91425024V
Administrator: Klaudia Gjini
Objekti i Veprimtarisë: Investimin në Fazën e III dhe të IV të punimeve/ndërtimeve me qëllim zhvillimin, ndërtimin, administrimin dhe shitjen e një godine multifunksionale me parkime, dyqane, zyra dhe apartamente, si nje Projekt i Shoqërisë "KASTRATI" SHA dhe "A.K" shpk, me vendndodhje në Tiranë, "Rruga e Durrësit" (zona e ish-fushes së Aviacionit), mbi pasurinë nr. 1/284 Volum 13, faqe 42, Zona Kadastrale 8210. ("Projekti"). Ndërtim, Projektim, Konsulencë, sipërmarrje zbatuese dhe/ose investim, sipas rastit. Import-eksport i të gjithe llojeve të materialeve dhe makinerive të ndërtimit. Ndërtim, përmirësim, mirëmbajtje të rrugëve, autostradave, mbikalimeve dhe nënkalimeve, urave, tuneleve, porteve, aeroporteve, digave, hidrocentraleve dhe veprave të tjera të infrastrukturës, si dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjetër të nevojshëm, ndihmës apo plotësues në funksion të objektit kryesor të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: GARDEN RESIDENCE TURDIU
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/02/2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ALESIO - 2014, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 08/05/2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L41713003M, me adrese ne Tirane, Njësia Bashkiake Nr. 11, Rruga Lord Bajron, Banese private Nr. 14, me administrator Klaudia Gjini dhe ortak Anton Gjinaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.02.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 22.12.2020, u nenshkrua marrëveshja siguruese Nr. 1471 Rep., Nr. 631 Kol, ndermjet Anton Ndue Gjinaj (barrëdhënës), shoqeria “Alesio 2014” shpk (barrëdhënës), dhe Credins Bank SHA (barrëmarrës) ku si objekt i kontratës është krijimi i një barre siguruese mbi pasurinë e luajtshme të barrëdhësit si garanci për shlyerjen e kredisë së akorduar nga Credins Bank SHA .
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, "Rruga e Durrësit", (zona e ish fushës së Aviacionit), Pasuria Nr. 1/284, Volumi 13, Faqe 42, Zona Kadastrale 8210

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.02.2022
Akti I themelimit
Kontrate shitje pasuri e luajtshme date 29.09.2020
Marreveshje siguruese date 22.12.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 815 513,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -185 141,00
Punuar Nga : A.Lala