Skip to content

EUROVIA shpknj
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-25 08:34:47
JSON

NIPT: L91426009G
Administrator: Emir Shefiti
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëri me ndërtimtari, tregeti dhe shërbime. Import dhe eksport, instalim, mirmbajtje, tregti me pakicë dhe shumicë të paisjeve kompjuterike, kancelarike, telefonike, elektronike, mekanike, të telekomunikacionit, elektrike, hidraulike, impjanteve e paisjeve termosanitare, paisje kondicionimi e ngrohje - ftohjeje e aksesorë të tjere të lidhura me to. Import, eskport i të gjitha llojeve të materialeve të ndërtimit, brenda dhe jashtë vendit, për llogari të vetë shoqërise apo të tretëve, ku përfshihen dhe materialet termosanitare si dhe çdo material tjetër që përdoret për qëllime ndërtimi. Prodhimi, përpunimi, montimi i impianteve termosanitare, instalimi e mirëmbajtja e tyre. Import, eksport, tregtim me shumicë e pakicë i paisjeve industriale, elektrike, elektroshtëpiake, artikujve të mobilerisë etj. Import, eksport e tregtim i mjeteve motorike, autovetura, kamione mjete bujqësore, e pjesë këmbimi të tyre. Hartimi i studimeve, projekteve dhe zbatimi i tyre. Konsulencë teknike dhe riparim pajisje kompjuterike dhe elektronike. Shërbim Printimi. Tregtim, import dhe eksport, instalim, mirëmbajtje dhe tregtim i sistemeve të Ionise, sistemeve të alarmit, sistemeve të alarmit kundra zjarrit, sistemeve të kamerave të survejimit dhe vëzhgimit CCTV, sistemeve të akses kontrollit, sistemeve te biletarive elektronike, sisteme aparaturash mjekësore, sisteme UPS, stabilizator, gjeneratorë, radio ndërlidhje, sistemeve me fibër optike etj. Ndërtim linjash elektrike mbitokësore, ajrore, nëntokësore, kabllore për energjinë elektrike, linja fuqie dhe telekomunikacioni, nënstacione elektrike të larta e të mesme, Projektim dhe zbatim të Hec-ve, Projektim, zbatim dhe supervizim i rrjeteve LAN, WAN, MAN, sistemeve të ashensorëve të ndryshëm. Tregetim të pajisjeve laboratorike për profile mjekësore, bujqësore, blegtorale, universitare, mjedisore kërkimore etj. Import eksport reagente, kimikate kite materiale konsumi spitalore e laboratorike. Shitje dhe blerje të materialeve, pajisjeve të fermave, stallave impianteve prodhuese dhe ndërtimeve të kabineteve të ndryshëm laboratorik për të gjitha profilet. Import-eksport, tregtimin e artikujve të ndryshëm të gjitha llojeve, me shumicë e pakicë si: Uniforma per ushtrinë dhe policinë, pajisje ndihmëse për policinë dhe ushtrinë, sisteme alarmi. Import eksport të mallrave industriale e ushqimore, prodhime bujqësore e blegtorale, prodhim e shitje pije alkoolike, tregtimin e tyre me shumicë e pakicë.
Emërtime të tjera Tregtare: EUROVIA shpknj
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 20/12/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Maqedoni e Veriut
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: EUROVIA SHPKNJ, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.08.2010 dhe që funksionon sipas ligjeve të Maqedonisë, me numër regjistrimi 6630294, me seli në Maqedoni, 101 Nr. 15, Zhelinë, me administrator Elmedin Ademi. Sipas Regjistrit Qendror i Republikës së Maqedonisë, datë 06.02.2019

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 15.03.2021, terhequr nga QKB date 29.05.2023, Pronaret perfitues te subjektit EUROVIA shpknj, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Elmedin Ademi , shtetas maqedonas, i datelindjes 1988, pronar perfitues per 100% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 26.02.2019.

Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 10000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Abdyl Frashëri, Shkalla 1, Apartamenti 18, Zona Kadastrale 8270

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.01.2022
Te dhena te Regjistrit tregtar te Maqedonise 06.02.2019
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 29.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 29.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 647 545,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 28 768 585,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 908 972,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:26 963 691,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:120 032 246,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 660 000,00
Punuar Nga : A.Lala/A.Baja