Skip to content

AS CONSTRUCTION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-01-24 10:21:50
JSON

NIPT: L91909020Q
Administrator: Tauland Tortja
Objekti i Veprimtarisë: Investime ne fushën e pasurive te paluajtshme dhe ndërtimit; Projektim, mbikëqyrje dhe zbatim i punimeve ndërtimore te çfarëdolloj. Ofrimi i shërbimeve te konsulencës ne fushën e menaxhimit dhe marketimit te pasurive te paluajtshme; Ndërtime dhe rikonstruksione te objekteve civile, industriale, tregtare, turistike, shëndetësore, kulturore, sportive, vepra te kullimit per vaditje, infrastrukture, shërbime komunale e urbane, ndërtime rrugore e hekurudhore, projektime te objekteve te sipërtreguara.Blerje dhe shitje, dhënie dhe marrja me qira trojesh, ndërtesa dhe pasuri te paluajtshme. Prodhim, transmetim, shpërndarjen dhe shitjen e energjisë elektrike.Transport udhëtaresh me taksi si dhe çdo veprimtari tjetër te lejuar nga ligji. Seleksionim të mbetjeve urbane dhe riciklim, përpunim të mbetjeve të riciklueshme, kompostim të mbetjeve organike. Projektim objektesh ekonomike, civile, industriale, etj. Mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi sipas kategorive A: 1,23 etje. Vlerësimin e pasurive te paluajtshme. Hartimi i raporteve te vlerësimit te ndikimit ne mjedis, për te kryer auditimin mjedisor, per hartimin e ekspertizave për problem mjedisor. Veprimtari ne fushën e mbrojtjes nga zjarri te ndërtesave te çdo lloji, hartimi i akteve te ekspertizës për zjarret e rena. Shërbim konsulence, studime urbane, shërbime ne planifikim urban, transporti, topografike, gjeologjike, hidrogjeologjike, infrastrukturë ambientale, projektim objektesh civile, arsimore, sportive, industriale, bujqësore ushtarake, infrastrukture. Import, eksport i mallrave industriale materiale ndërtimi, hidrosanitare, makineri te çdo lloji, si dhe shitjen dhe blerjen e tyre me shumice dhe pakice brenda dhe jashtë Shqipërisë, mallrave ushqimore, bujqësore, materiale druri të përpunuar e të papërpunuar, grumbullim e përpunim të bimëve mjekësore, tregtim mallrash të çdo lloji me shumicë e pakicë, transport nacional e ndërkombëtare të mallrave dhe pasagjerëve, komisioner, agjent tregtare e doganore, tregtim import eksport të mallrave me shumicë e pakicë, elektrike, elektronike, sanitare. Grumbullim transportim i ujërave te ndotura Shërbime marketing, marrëdhënieve me publikun, ekspertizë shitje, menaxhimi i pronës, ndërmjetësim qiradhënie, shërbime të studimit të tregut, shërbime të pas shitjes, ndjekja e pagesave të klientëve, mbajtja dhe menaxhimi i data bazës së klientëve, mbajtja e marrëdhënieve me klientët. Shoqëria mund të kryej çdo operacion tregtar, e që lidhen me pasuri të luajtshme dhe te paluajtshme; operacione financiare dhe kredi marrje, të japë garanci të tretëve, si edhe të blejë dhe shes, ose marr me qira ndërmarrje, degë ndërmarrjesh, si dhe të ketë pjesëmarrje në shoqëri, ente, konsorciume të themeluara apo në themelim e sipër që kanë objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të vetin, por gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Shoqëria mund edhe të japë garanci reale dhe/ose personale, të vendosë pengje, të dalë dorëzanëse apo të vendosë hipotekë edhe në favor të të tretëve. Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo veprim apo operacion tjetër që ka të bëjë me pronën e paluajtshme, të luajtshme, çdo veprim apo operacion tjetër komercial, industrial e financiar, të dobishëm apo plotësues ndaj përmbushjes së objektit të Shoqërisë, me kusht që aktivitetet e mësipërme të mos jenë në kundërshtim me objektin e Shoqërisë.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/07/2019
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Tish Daija, kompleksi Kika 2, godina 3, kati 1.

Adresa:
I. Tirane Petrele MULLET Pasuria 35/5, Zona Kadastrale 2735, Volumi 7, Faqe 75, Mullet
II. Tirane Petrele MULLET Numri i pasurise 77/1, ZK. 2735, vol. 2, fq. 186, adresa e pasurise Mullet
III. Tirane Petrele MULLET Pasuria 29/60, Zona Kadastrale 2735, Volumi8, Faqe 4, Mullet, Tlrane.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti historik I regjistrit tregtar date 31.10.2019
Akti I themelimit
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.03.2023
Kontratë Shitblerje Kuote datë 26.03.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 24.01.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 376 728 211,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -26 661 046,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -3 989 477,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -191 143,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 513 717 941,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:32 974 195,00
Punuar Nga : L.Kanani / P.Nikolli