Skip to content

KASTRATI SHA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-01-18 09:54:36
JSON

NIPT: L92221506G
Administrator: Eranda Shehu
Objekti i Veprimtarisë: Krijimi, instalimi dhe vënia në shfrytëzim sipas kushteve teknike të impianteve, stacioneve, reparteve, linjave për tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashtë vendit. - Import-eksport dhe tregti me shumicë e naftës, gazit, nënprodukteve të tyre, vajrave lubrifikante, transporti kombëtar e ndërkombetar i tyre, import- eksport dhe tregti me shumicë e pakicë të teknologjisë dhe pjesëve të këmbimit për ushtrimin e veprimtarisë hidrokarbure, të automjeteve të transportit hidrokarbur, të kokave dhe cisternave, bote për to dhe për depozita stacionare të bombolave me ose pa mbushje gazi si dhe dhënien e asistencës teknike për to.Ndërtimin dhe vënien në përdorim të depove hidrokarbure, rezervuarëve të linjave dhe pikave të shitjes së tyre sipas projektit teknologjik. Import-eksport dhe tregti me shumicë e pakicë të artikujve industrial, bujqësore, blektorale, ushqimorë, ndërtimore, elektroshtëpiake, audiovizive, elektrike, të makinerive për ndërtim. Ndërtimin e cdo godine, qendra biznesi, hotele, bar-restorante, magazina, parking, komplekse turistike, depo stacionere për karburante e nënprodukteve të tyre, ngritjen dhe vënien në shfrytëzim të poligoneve të ndërtimit për prodhimin e materialeve inerte të betoneve, penobetoneve dhe të cdo materiali ndërtimor parafabrikat.Ndërtime të impianteve të pastrimit të mbeturinave civile dhe industriale, për ngritjen dhe restaurimin e rrjetit bonifikues të vaditjes dhe kullimit, punime dhe kanalizime për rrjetet e jashtme dhe të brendshme të ujësjellësve e të cdo rrjeti tjetër të sistemit hidrik.Prodhim guri, punime cimentimi, injektive detare, shtrirje kabllosh e tubacionesh nënujore.Ndërtimin e urave, rrugëve urbane e interurbane, asfaltimin e tyre. Kryerjen e veprave të artit, agjensi turistike, doganore, spedicionere, të transportit tokësor, detar e ajror civil, të pasagjerëve e mallrave. Hapjen e zyrave të projektimit dhe zbatimit, dhënien e asistencës teknike të supervizionit, të kolaudimit dhe të ekspertizës ndërtimore për nevojat e të tretëve. Ushtrimin e aktivitetit të grumbullimit, demolimit dhe shitblerjes së skrapit, hekurishteve dhe mbeturinave të tyre, grumbullim, magazinim, përpunim, riciklim, transport dhe asgjësim mbetjeve të llojeve të ndryshme. Fumizim me karburant dhe lubrifikant për mjetet lundruese (detare) si dhe Jet-Oil për mjetet fluturuese ajrore. Në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe licencat e Shoqërisë të lëshuara nga autoritetet kompetente, Shoqëria mund të kryejë cdo veprimtari që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi, apo që ndërvaret ose lidhet me aktivitetet e renditura më sipër. Objekti i shoqërisë mund të ndryshohet dhe/ose shtohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve. Shoqëria do të bashkepunojë me persona fizikë ose juridikë të cilët ushtrojnë të njejtën veprimtari në Shqipëri dhe/ose jashtë saj.
Emërtime të tjera Tregtare: KASTRATI SH.A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 15.10.2019
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Eda Spahiu; Ardit Kastrati; Leonard Kastrati
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Lagja 14, Rruga e "Tiranës", Ura e "Dajlanit".

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.12.2019
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani