Skip to content

IPSUM.CO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-26 09:19:06
JSON

NIPT: L92225025C
Administrator: Valter Begaj
Objekti i Veprimtarisë: Studim, Projektim, Ristrukturime, Përgatitje dokumentacioni, Administrim, Vlerësime, Ekspertiza, Analiza, Certifikime, Trajnime, Krijim të dhënash digitale etj, Ndërtim për: Objekte sociale dhe ekonomike, Objekte banimi, Objekte industriale dhe Inxhinierike, Objekte të mbrojtjes Lumore dhe Detare, Portuale dhe Aeroporte, Gjeologo-lnxhinierike, Hidroteknike,Elektrike dhe Elektronike. Objekte te sigurise dhe rendesise se vecante. Transporte Hekurudhor, MKZ ,Lumor, Detar, Rrugor, Bujqësor dhe Lundrimit Ajror. Prodhime linjash artizanale dhe industriale, Prodhim dhe shpërndarje Energjitike, MKZ, Mbetjeve të ngurta . Plane të detajuara vendore, Mikro dhe Makro plane të zhvillimit arkitekturor, industriale dhe ekonomike, Zona të zhvillimit urban dhe industrial, etj. Objekte kulturore dhe të trashëgimisë kulturore historike. Restaurime, Planifikim urban, Objekte kulti, Plane të përgjithshme dhe detajuara vendore. Trojeve të buta dhe shpateve me qëndrueshmëri të ulet, SipërfaqeTokave bujqeëore, Toka të pafrytshme, Pyje, Kullota, Vlerësime të ndikimeve në mjedis, Parqe, Pyje. Shërbime të natyrës së projektimeve, drejtimit dhe ndihmës teknike të punimeve me personel të kualifikuar, punime topogjodezike, Asistencë teknike, Juridike, Mjekësore etj. Shërbime të natyrave të ngjashme në bazë të licencave. Shërbime të Auditimit të Energjisë për Godina shërbimi, Godina Industriale, Godina të rëndësisë strategjike, ESCO, energjisë së rinovueshme, etj. Realizimin e punimeve të zbatimit inxhinierike të Transportit, Prodhimit.Tregtimit, Zonave historike, Godinave me karakter fetar, Historik dhe Monumenteve të Kultures, Higjeno-Sanitare dhe Shërbimit Spitalor. Studim-Ndërtim impiantesh eolik, fotovoltaik dhe hidrik për prodhim energjie elektrike. Prodhim dhe shitje energjie elektrike. Hartimin, implementimin e strategjisë së brandit dhe marketingut të turizmit, planin e punës, politikat zhvillimore. Realizimin e studimit të tregut (market research) për të matur dhe analizuar strategjitë e brandit dhe marketingut të turizmit. Hartimin e strategjisë për zhvillimin dhe promovimin e turizmit detar dhe marinave. Prodhimi dhe/ose tregtimi i ushqimeve.Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidaneve .mbjellja , përpunimi dhe implementimi në sisteme prodhimi. Shërbime shëndetësore dhe/ose higjenosanitare. Shërbime për ndikimin në mjedis. Import/Eksport i mbetjeve për qëllim riciklimi, përpunimi, dhe/ose përdorimi ose importi i substancave ozon-holluese. Shërbime shfrytëzimi dhe/ose mbarështimi i faunes (tokësore ose ujore). Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore baze. Shërbime Minerare ose hidrokarbure. Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve. Furnizim dhe Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të lidhura me transport rrugor. Shërbime portuale, Agjenci udhëtimi dhe/ose operator turistike. Rikonstruksione, mirëmbajtje, ndërtime civile, bujqësore, turistike dhe industriale me ose pa skelet metalik, veshje fasadash, punime karpentierie. Rruge, autostrada, ura, mbikalime, hekurudhe, linja tramvaji, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale. Punime dheu, tarracime, sistemime. Shërbime topografike, Gjeodezike, Maksheteri. Ujësjellës, kanalizime, vepra kullimi e vaditje, kolektorë shkarkimi urbane dhe rurale, impiante vaditje, diga të vogla, damba, sifona, kaskada, kapërderdhës, tombino etj, dhe furnizim materialesh . Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Vepra hidroteknike, galerie e tunele hidraulike, vepra të marrjes së ndertimeve ujit nga rezervuarndërtimevet, vepra të ndërtimeve marrjes së ndërtimeve ujit nga lumejte dhe marrja e ujit me puse. Sisteme kundra zjarrit. Impiante të sinjalistikës ndricuese të trafikut. Sinjalistika rrugore jo ndricuese. Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impiante të brendshme elektrike, telefoni, radiotelefoni etj.
Emërtime të tjera Tregtare: IPSUM.CO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/10/2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Haxhi Dalliu, Hyrja 1, Apartamenti 0

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.12.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.02.2024
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -559 970,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 164 962,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 221 001,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -70 124,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:9 777 737,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:5 883 333,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 690 000,00
Punuar Nga : L.Kanani / P. Nikolli