Skip to content

North Access
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-01 08:56:29
JSON

NIPT: M01316033K
Administrator: Samuele Farinelli
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi, të aktiviteteve të mëposhtme: hartimin, prodhimin dhe instalimin e sistemeve elektrike, komponentëve elektrikë, elektronikë, mekanikë të të gjitha llojeve, për sektorin civil, ushtarak, industrial dhe shëtitjet rekreative, përfshirë përpunimin e dokumentacionit teknik përkatës; hartimin, prodhimin dhe instalimin dhe shitjen e pajisjeve elektrike, elektronike dhe mekanike të të gjitha llojeve dhe posaçërisht për impiantet e prodhimit të energjisë, përfshirë përpunimin e dokumentacionit teknik të lidhur; asistencë teknike, riparim, mirëmbajtje dhe ristrukturim të sistemeve elektrike dhe elektronike dhe mekanike të makinerive të çdo lloji, projektimi, prodhimi i pajisjeve elektrike, ndriçimi, ndërtimi i gjeneratorëve, transformatorëve, instalimi i të njëjtës dhe riparimi i makinerive dhe pajisjeve elektrike, si dhe instalimi, mirëmbajtja dhe shitja e impianteve industriale të çdo lloji dhe makinerie, për termocentralet dhe të ngjashme; tregtia ndërkombëtare e komponentëve të impianteve të prodhimit të energjisë, si tradicionale ashtu edhe alternative; çdo veprimtari tjetër e lidhur, plotësuese dhe ndihmëse me ato të mëparshme. Por që ushtrimi i të gjitha veprimtarive për të cilat sigurohet një e drejtë mbetet subjekt i posedimit të licencave, autorizimeve, kushteve, kualifikimeve, regjistrimit në regjistra dhe regjistra ose ndonjë gjë tjetër që kërkohet posaçërisht nga ligjet në fuqi; Për mbajtjen aktivitetet e rezervuara për të ashtuquajturat "profesione të mbrojtura", kompania do të përfitojë nga puna e profesionistëve të regjistruar rregullisht në regjistrat, regjistrat ose listat e tyre përkatëse. Kompania do të jetë në gjendje të kryejë çdo operacion komercial, industrial, financiar, të pronës dhe të pasurive të patundshme, i cili konsiderohet i nevojshëm dhe i dobishëm për arritjen e qëllimit të korporatës; ai gjithashtu mund të fitojë drejtpërdrejt ose indirekt interesa dhe aksione, duke përfshirë aksione në kompani të tjera Shiqptare ose të huaj, të marrin pjesë në ndërmarrje të përbashkëta dhe / ose kompani të përziera me seli në vendet e Bashkimit Evropian dhe / ose jashtë Bashkimit Evropian, me qëllime të ngjashme ose jo të tijën, me përjashtimin e qartë të brokerimit profesional të letrave me vlerë. Kompania gjithashtu do të kryej transaksione financiare si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj përmes institucioneve të zakonshme bankare, institucioneve të komunitetit, kompanive ose enteve private Shqiptare dhe / ose të huaj. është e ndaluar që kompania të ushtrojë mbledhjen e kursimeve në publik. kompania gjithashtu mund të japë miratime, garancitë, premtimet, hipotekat, garancitë e çdo lloji në favor të palëve të treta, institucioneve bankare, personave fizikë ose juridikë, si dhe hyrjes në qira pasive, marrjen e hipotekave dhe financimit.
Emërtime të tjera Tregtare: North Access
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/01/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 145 944,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është i shprehur në euro, por është konvertuar në lekë sipas kursit ditor të këmbimit datë 31.03.2022
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Sami Frashëri", Qendra Metropol, Kati 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 01.04.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Bilanci Kontabel 2020
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 17.06.2021
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 25.01.2022
Kontrate shitje kuotash date 25.01.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 19 170 281,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:25 261 317,00
Punuar Nga : A.Baja