Skip to content

C.T. GROUP (ish "ITALFLUID GROUP ALBANIA")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-05 09:22:29
JSON

NIPT: M01502026J
Administrator: Roberto Ricci
Objekti i Veprimtarisë: Ekzekutimi i sherbimeve reale dhe te punes per kerkime te naftes dhe gjeotermike, marrjen e tenderave per transportin e pajisjeve dhe mallrave, punime te mirembajtjes, ushtrime dhe testet e prodhimeve te naftes, gjeotermike dhe energjitike. Ajo mund te kryeje konsulence energjitike dhe ndihme teknike per prodhimin e naftes, projektimin, ndertimin,shitjen dhe mirembajtjen e aparaturave industriale dhe te sistemeve te kontrollit, cmontimin dhe rimontimin e tyre, kontrolle jo shkaterruese, kalibrimi i instrumentave matese, te rejat teknologjike ne sektorin e energjise dhe te zhvillimit te hardwareve dhe softwareve. shoqeria mund te jete ne gjendje te realizoje sherbimet e saj ne Shqiperi dhe jashte vendit dhe mund te nenshkruaje kontrata sherbimi konsultimi dhe furnizimin e mallarave, duke vene ne dispozicion infrastrukturen dhe punonjesit e saj; menaxhimi i kurseve te trajnimit dhe te gjithe perditesimet per personelin shqiptar dhe te huaj; pastrimin dhe mirmbajtjen e çdo lloj aparature industriale dhe pajisjeve te rafinerise se nattes; aktivitetet e pergjithshme te ndertimit, perfshire ndertimet e godinave industriale, tregtare dhe bujqesore, si per llogari te vete ashtu edhe per llogari se te treteve, ristrukturimin,restaurimin dhe mirembajtjen e ketyre ndertesave, nderimin dhe mirembajtjen e rrugeve, shesheve dhe veprave te ujrave te zeza; tregtine me shumice te siliciumit, te hekurit, aluminit, xhamit, shufrave dhe paneleve te silicit, te qelizave dhe moduleve fotovoltaike, modeleve diellore ne pergjithesi, impianteve eolike, impianteve te biogazit, impianteve totovoltaike, si dhe impianteve, aparaturave, aksesore dhe gjithçka tjeter ne pergjithesi me qellim prodhimin e energjise nga burime te rinovueshme, ndihmen teknike, mirembajtjen dhe furnizimin e materialeve dhe pjeseve te kembimit; shitje, instalimin dhe montimi, te materialeve elektrike, hidraulike te impianteve teknike, te kondicionimit; ndertimi dhe mirembajtja e prodhimeve, struktura dhe ndertime civile dhe industriale, ne hekur, çelik dhe qelq; menaxhimi i mencave te ndermarrjeve dhe organeve publike, administrimin dhe shperndarjen e pijeve dhe ushqimeve, perfshire shitjen e produkteve ushqimore menaxhimi i vetesherbimit ne njesite publike dhe private, manaxhimi i restoranteve, bar hoteleve, pub, piceri, pasticeri dhe te gjitha produktet ushqimore dhe joushqimore ne pergjithesi dhe te aktivitetet e tjera te lidhura ose plotesuese me objektin social. Ajo mund te kryeje gjithashtu te gjitha veprimet e pasurise se luajtshme dhe te paluajtshme (duke perjashtuar ato aktivitete te rezervuara nga ligji per ato shoqeri qe plotesojne kerkesa te veçanta) financiare dhe qiraje (me perjashtim te qirave financiare), te vleresuara nga organi administrativ si te domosdoshme ose te dobishme per vijimin e objektit te shoqerise :te ndermarre, drejte per drejte ose jo drejte per drejte, interesa dhe pjesemarrje ne shoqeri te tjera, konsorciume dhe shoqeri qe kane objekt te ngjashem ose te perafert ose jane te lidhura me te sajin, te ndermarre kredi dhe financime duke perfituar nga te gjitha lehtesirat e kredise dhe ato tatimore te parashikuara ne ate moment nga legjislacioni ne fuqi, te jape garanci pasurore, fidejusione dhe garanci, si per obligimet e veta ashtu edhe per ato te treteve, me saktesimin qe keto aktivitete financiare mund te kryhen vetem nga aktivitete jo dominuese dhe sidoqofte jo kundrejte publikut,ne respekt te ligjeve ne fuqi. Shoqeria ne perputhje me legjislacionin ne fuqi mund te realizoje te gjithe veprimtarine e mundshme ne fushen komerciale industriale financiare imobiliare per te realizur objektin e shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: C.T. GROUP (ish "ITALFLUID GROUP ALBANIA")
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/02/2020
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Haxhi Hafiz Dalliu, pallati 200, shkalla 2, Apartamenti 11

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 24.06.2020
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 27.05.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja