Skip to content

TRUST CONSTRUCTION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-09-10 14:17:54
JSON

NIPT: M01809001A
Administrator: Çapajev Aliaj
Objekti i Veprimtarisë: Kryerjen e c'do aktiviteti të lejuar me ligj dhe/o pjesemarrjen në cdo veprimtari apo aktivitet të ligjshem që mund të kryej një shoqeri me pergjegjesi të kufizuar në bazë të legjislacionit shqiptar në fuqi. Aktivitet ne fushen e projektimeve dhe hapje studio projektimi. Investitor privat dhe/ose zbatues i veprave te ndertimit, rikonstruksionit, restaurimit, mirembajtje, sipermarrje te ndryshme me fonde private dhe shteterore, donacione, etj., ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme civile, industrale, socialkulturore, turistike, bujqesore, landfilleve, stadiumeve, punime sipas kategorive te licences se zbatimit NP-1, NP-2, NP-3, NP4,NP-5, NP-6, NP-7, NP- 8, NP-9, NP-10, NP-11, NP-12, NS-1, NS-2, NS-3, NS-4, NS-5, NS-6, NS-7, NS-8, NS-9, NS-10, NS-11, NS-12, NS-13, NS-14, NS-15, NS-16, NS17, NS-18, NS-19, NS-20. Agjenci per shitbjerjen e pasurive te luajteshme dhe te paluajteshme. Punime mjedisore, hartim te raporteve te ndikimit ne mjedis dhe ekspertime mjedisore. Grumbullim, ruajtje, transportim dhe trajtim i mbetjeve urbane dhe mbetjeve inerte te parrezikshme. Sherbime spedicioni brenda dhe jashte Shqiperise per transport mallrash te ndryshme me shumice e pakice, import - eksport me mjete te shoqerise. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i mallrave dhe pajisjeve te ndryshme industriale, bujqesore, blegtorale, elektrike, hidraulike, frigoriferike, ashensor, elektroshtepiake/industriale, kancelari dhe artikujve shkollor, blegtorale, ushqimore, pajisjeve kondicionimit dhe ventilimit, kompjutera dhe pajisje kompjuterike, printimi, fotokopjimi si dhe pjese kembimi per to, si dhe te ofroj te gjitha sherbimet/riparime qe kryhen me pajisjet e siperpermendura. Import, eksport dhe tregtim, me shumice dhe pakice te makineri, mjete, automjete, kamiona, makineri industriale, bujqesore, blektorale, si dhe çdo lloj mjeti dhe pajisje te motorrizuar dhe pjese te kembimit per keto makineri, autoservis mjetesh te markave e tonazheve te ndryshme. Dhenie me qera e mjeteve dhe automjeteve te cdo lloji. Krijimi, instalimi, dhenia me qira dhe venia ne shfrytezim e impianteve, stacioneve, reparteve, linjave per tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashte vendit; Importeksport dhe tregti me shumice e pakice e naftes, gazit, nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante, transport kombetar e nderkombetar i tyre. Ndertimi, marrja dhe dhenia me qira dhe venia ne perdorim te depove hidrokarbure, rezervuareve te linjave dhe pikave te shitjes se tyre sipas projektit teknologjik. Sherbim hoteleri. Agjensi turistike. Import-eksport, prodhim dhe tregtimi materiale ndertimi dhe lendeve te para industrial, drusore dhe per ndertim. Hotel, bar-kafe, restorante. Import, eksport dhe tregtim, me shumice dhe pakice te mjete mjekesore, aparaturave dhe paisjeve mjekesore, mjeteve farmaceutike; materialeve/lendeve/produktevelbarnave farmaceutike dhe veterinere. Funksionimi dhe administrimi i farmacive te shitjes me pakice dhe tregtimi me pakice i barnave dhe produkteve farmaceutike. Organizimi, veprimtaria dhe menaxhimi i strukturave diagnostikuese dhe kuruese dhe qendrave ambulatore te diagnostikimit ne territorin e Shqiperise. Trajtimi i mbetjeve spitalore. Aktivitet ne fushen e edukimit parashkollor, privat, cerdhe, kopsht, aktivitetet mesimdhenie ne fushen e arsimit e ciklit te ulet 9-vjecar, arsimit te mesem te profilizuar dhe te pergjithshem dhe arsimit te larte, kurse kualifikimi ne gjuhe te huaj, etj, sipas kerkeses dhe ofertes qe do te kete shoqeria nga subjekte te ndryshme private, juridike dhe shteterore.
Emërtime të tjera Tregtare: TRUST CONSTRUCTION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01.06.2020
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Rruga "3 Deshmoret", godine banimi dhe sherbimi 1,2,5,8 dhe 11 kate me 2 kat nentoke

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.09.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 12 762 556,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:183 292 697,00
Punuar Nga : L.Kanani