Skip to content

TIRANA AGRIKULTURE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-15 11:07:31
JSON

NIPT: M01930004Q
Administrator: Ermal Elezi
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimin e sherbimeve te ndryshme ne fushen e bujqesise, blegtorise dhe agroperpunimit. Ngritja, funksionimi dhe menaxhimi i tregut me shumice dhe pakice te produkteve bujqesore, blegtorale, te agroperpunimit dhe te akuakultures. Krijimin dhe administrimin e strukturave laboratorike per kryerjen e analizave te prodhimeve bujqesore e blegtorale si dhe krijimin e strukturave te pershtatshme per kultivimin dhe perdorimin e fushave eksperimentale te prodhimeve bujqesore. Dhenia me qira e hapesirave dhe ambienteve personave fizike dhe juridike qe tregtojne prodhime dhe ofrojne sherbime te ndryshme ne fushen e bujqesise, blegtorise, agroperpunimit dhe gastronomise. Nxitja e shitjes, organizimi i panaireve, ekspozitave dhe promovimi i prodhimeve lokale. Veprimtari ne fushen e marketingut te prodhimeve bujqesore, blegtorale, agroperpunimit dhe shperndarja e prodhimeve dhe sherbimeve te siguruara prej saj ndaj te treteve. Veprimtari ne fushen e mbeshtetjes se bashkepunimit te fermereve, kooperativave bujqesore dhe organizmave te tjera te vendit te lidhura drejtperdrejt ose terthorazi me sektoret e agrokultures, agroindustrise, agroturizmit, mjedisit, etj. Veprimtari si administrues i tregjeve te prodhimeve bujqesore, blegtorale e te agroperpunimit ne territorin e Republikes se Shqiperise. Te ushtroje veprimtarine e ndermjetesimit apo te lidhjes se kontratave ndermjet personave fizik apo juridik, publik, shteteror e privat vendas e te huaj ne perputhje me objektin e veprimtarise se saj. Per kryerjen e veprimtarise se saj shoqeria mund te hape njesi menaxhuese, magazinuese, sherbim tregtimi, duke bashkepunuar me persona fizik e juridik vendas dhe/ose te huaj. Te kryeje te gjitha llojet e aktiviteteve tregtare me qellim realizimin e veprimtarive te pershkruara me siper. Te kryeje Investime per prodhimin, grumbullimin, perpunimin, ambalazhimin, ruajtjen dhe tregtimin e produkteve bujqesore e blegtorale. Te hartoje plane biznesi e fizibilitetit te investimeve ne ekonomi si dhe te menaxhoje projekte ne bujqesi, industri, tregti, etj. Marrja/dhenia me qira e pasurive te paluajtshme; mund gjithashtu te kontribuoje, drejtpersedrejti ose terthorazi por gjithmone me qellimin e vetem per arritjen e objektit te shoqerise, me pjesemarrje dhe interesa ne shoqeri te tjera dhe kompani me objekt te njejte ose te ngjashem me te. Pjesemarrja ne shoqeri ekzistuese ose qe do te krijohen ne te ardhmen, me qellim krijimin e subjekteve ligjore, me qellime te njejta apo te ngjashme. Kryerjen ne pergjithesi te te gjitha aktiviteteve industriale, tregtare, fmanciare, civile, te luajtshme ose te paluajtshme, qe mund te lidhen direkt ose indirekt me objektin e shoqerise ose me objekt te ngjashem apo te perafert. Shoqeria mund te kryeje aktivitete te tjera te lidhura ose plotesuese me ato te parat dhe cdo aktivitet tjeter te nevojshem ose te dobishem per qellimin e shoqerise. Shoqeria ka te drejte te ushtroje cdo lloj aktiviteti te parashikuar nga ligji ne perputhje me rregullat e dispozitat ne fuqi. Shoqeria do te ushtroje aktivitetin e saj ne baze te autorizimeve dhe/ose lejeve perkatese te nevojshme te leshuara nga organet kompetente te fushes. Shoqeria ka te drejte te ndryshoje objektin e veprimtarise se saj ne cdo kohe sic parashikohet ne kete statut dhe ne ligj.
Emërtime të tjera Tregtare: TIRANA AGRIKULTURE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.07.2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 40 000 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Sheshi "Skenderbej", Ndertesa 2, 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë - Datë 15.01.2022
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit te Shoqerise
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Punuar Nga : A.B.