Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bashkia Tirane
Rezultate gjithsej: 15

QENDRA SPORTIVE

J61813020F
(Organizimi dhe zhvillimi i ndeshjeve kombëtare dhe ndërkombëtare, realizimi i të ardhurave nga këto aktivitete, mirëmbajtje dhe administrim i objekteve sportive.)

Tiranë -13814431 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

QENDRA TREGTARE DHE E ZHVILLIMIT KULTUROR (Ish QENDRA TREGT DHE ZHVILL KULTUROR)

J61813036O
(Veprimtari kulturore, që do të përmbajë kulturë të përgjithëshme, kulturë artistike, kohë të lirë dhe shërbime; veprimtari ekonomike, që do të përfshijë administrimin e restorenteve-bar, të pa)

Tiranë 16620489 ALL

SUPERBETON

J61901079J
(Ushtrimin e ndërmarrjes ndërtuese për llogari të saj, koncesione punësh ndërtimore, rrugore, hekurudhore, hidraulike, elektrike, elektronike, hidrosanitare.)

Tiranë 700724 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË 

J62005002O
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së kons)

Tiranë 626102000 ALL

TI - VA

J72209005T
(Në fushën e prodhimit të materialeve të ndërtimit, të konstruksioneve, elemente betoni, prodhim dyersh, dritare, vetrata, ndërtimin e objekteve sociale, kulturore, industriale, ujësjellës kanalizime, g)

Tiranë ALL

ND TRAJTIMIT TE STUDENTEVE NR 3

K51726022O
(Trajtimi i studentëve të Universitetit Bujqësor të Tiranës në konvikt. Shoqëria brenda caqeve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, do të kryeje çdo operacion tregtar financiar, që lidhet drejt)

Tiranë -17212748 ALL

REZIDENCA STUDENTORE UNIVERSITARE NR.2 (ISH-TRAJTIMI I STUDENTËVE NR.2)

K51730022L
(Trajtimi i studentëve të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, Mjeksisë, Infermierisë dhe Universitetit të Sporteve Tiranë, për fjetje dhe per sherbime te tjera.)

Tiranë -8476093 ALL

Rezidenca Studentore Universitare Nr. 1 (Ish- Trajtimi i Studenteve Nr. 1)

K51814005N
(Trajtimi në fjetore dhe mensa i studentëve të Universitetit Tiranë. Prodhim dhe furnizim me avull për ngrohje të të gjitha ambienteve të ndërmarrjes dhe për të tretë. Furnizimi me ujë të pijshëm )

Tiranë -55428725 ALL

SPORT KLUB FARKA

K91815006H
(Veprimtari në fushën e sportit, konkretisht të aktivitetit të futbollit në qytetin e Tiranës, duke përfshirë këtu jo vetëm ekipin e parë por edhe ekipin e moshave më të reja të sistemit zinxhir. S)

Tiranë ALL

KLUBI I FUTBOLLIT TIRANA

L12220027I
(Krijimi i ekipeve zinxhir dhe pjesëmarrja në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Aderimi dhe regjistrimi si klub në Federatën Shqiptare të Futbollit, dhe në të gjitha lloje)

Tiranë -52593272 ALL

CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA

L51307031A
(Te gjitha format e kredidhenies perfshire kredi, qira financiare, factoring, keshillim, trajnim dhe asistence teknike per ndermarrjet mikro, te vogla dhe te mesme ne Shqiperi. Ndermjetesim.)

Tiranë -1010377 ALL

ECO TIRANA

L61908027S
(Manaxhimi i shërbimeve mjedisore, duke përfshirë por pa u kufizuar në: mbledhjen, transportin, ndërmjetësimin dhe tregtimin e mbetjeve dhe të materialeve që rrjedhin prej tyre, duke përfshirë edhe gru)

Tiranë ALL

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË  (Ish-Ujësjellësi Kanalizime Bashkia Tiranë)

L72320033P
(1.Objekti i shoqërisë brenda territorit të bashkisë së krijuar sipas ligjit Nr.l 15/2014, "Për ndarjen administrative-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë", dhe )

Tiranë ALL

TIRANA AGRIKULTURE

M01930004Q
(Ofrimin e sherbimeve te ndryshme ne fushen e bujqesise, blegtorise dhe agroperpunimit. Ngritja, funksionimi dhe menaxhimi i tregut me shumice dhe pakice te produkteve bujqesore, blegtorale, te agroperpunimit dh)

Tiranë ALL

TIRANA DC

M02303027S
(Projektim, ndertim, rindertim, zbatim, kolaudim te ndertimeve te te gjitha llojeve, duke perfshire ketu, por pa u kufizuar ne ndertime me qellim banimi, rindertimin, ndertime me karakter social, kulturor, indus)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni