Skip to content

ALBATROSS CONSTRUCTION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-09-21 13:49:03
JSON

NIPT: M02118029L
Administrator: Kliti Rrapi
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimeve te ndryshme. Ne fushen e tregetimit me pakice dhe shumice, importi dhe eksporti te : veshmbathje, konfeksione, hidrosanitare, hidraulike, elektrike, detergjente, artikuj tualeti dhe kozmetike, kancelari per zyra dhe shkolla, orendi shtepiake, mobilje, pajisje elektrike, elektronike e elektroshtepiake, fruta perime, artikuj industrial ushqimor dhe blegtoral, bime medicinale e eterovajore, pije te ndryshme alkoolike e freskuese, automjete te te gjitha llojeve, transport per vete dhe per te tjeret, prodhim dhe tregetim te materialeve duralumini, plastike dhe druri, dyer e dritare shkollore etj, pjese kembimi per makina e automjete, goma e bateri, pike servisi. Te zhvilloj aktivitet ne fushen e shfrytezimit dhe nxjerrjes se mineraleve te ndryshme ( krom etj) nga punimet nentoksore dhe siperfaqsore ( karrierat). Tregtimin, transportin dhe perdorimin e lendes plasese qe sherben per punen ne 2 miniere. Shoqeria mund te realizoje cdo lloj operacioni financiar apo tregtar, qe lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, akt-marreveshje me pale te treta brenda limiteve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi. Shoqeria me qellim te arritjes se objektivave te saj mund te marre persiper si direkt ashtu edhe indirekt, pjesmarrje ne fitime e pjesmarrje ne shoqeri te tjera shqiptare ose te huaja qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me objektin e saj. Gjithashtu, shoqeria gjate aktivitetit te saj ka te drejte te perdore marken e vet tregtare, te beje marketingun e prodhimeve dhe sherbimeve te saj si ne vend ashtu edhe jashte tij. Ndertime civile, bujqesore, turistike. Rikonstruksione. Punime karpanierie. Punime dhe ndertime hidraulike dhe hidroteknike. Ndertime ujsjellesi, kanalizime, impjante vaditje, kanale, puse etj. Ndertim vepra te veçanta kulla, sillose, struktura b/arme dhe metalike, punime nentoksore dhe themeli. Ndertim linjave te shfrytezimit dhe pasurimit te uji te pishem, tregetim i ujit te pishem. Punime restaurimi, restaurimi i monumenteve te kultures dhe veprave te vecanta arkeologjike. Ndertim rruge te kategorive te ndryshme dhe shtresa ne rruge, ndertime dhe punime hekurudhore; punime speciale te shinave dhe traversave; punime te sistemit elektrik dhe sinjalistik. Ndertime autostrada , pista aeroporte. Punime mirembajtje dhe sinjalizim ne rruge. Ndertim ura dhe vepra arti. Ndertime tunele rrugore dhe hekurudhore. Ndertime basene. Punime thellimi dhe drenimi. Punime sherbimi, punime ne siperfaqe te gjelberta parqe pyll; pastrim i siperfaqeve urbane, mirembajtje dhe zhvillim i siperfaqeve urbane dhe dekorit - ndriçime e sinjalizime. Grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, perpunim, asgjesim i mbetjeve te llojeve te ndryshme perfshire ato spitalore dhe te rrezikshme. Sherbime pastrimi te ndryshme te ambjenteve te brendshme dhe te jashteme. Tregetim i te gjitha llojeve te mallrave, materialeve, automjeteve te te gjitha llojeve me zinxhire dhe goma. Tregetim i paisjeve dhe impianteve te ndryshme te karakterit publik, industrial, kulturor, sportiv dhe bujqesor. Importim dhe eksportim te tyre. Tregetim vegla pune, vajra lubrifikante, paisje elektronike , kompjutera dhe aksesore. Tregetim te paisjeve dhe sistemeve te impianteve te ftohjes dhe ngrohjes, kondicionere, si dhe impiante te tjera te ndryshme te cdo 3 lloji. Projektim instalim i paisjeve elektrike, industriale, elektro - shtepiake, sistemeve te ngrohje ftohjes, kondicionere etj. Tregetim te paisjeve spitalore. Tregetim i tekstileve dhe veshjeve te punes, paisjeve laboratorike. Tregetim te paisjeve elektrike dhe elektronike te prodhimit, transmetimit, shperndarjes, kontrollit dhe matjes se energjise elektrike: transformatore, gjenerator, elektromotorr, matesa inteligjente, impiante te prodhimit dhe furnizimit me energji, sisteme automatike industriale dhe te ndricimit. Tregetim pjese kembimi, goma te llojeve te ndyshme, bateri etj. Tregtim skele, dhenie me qera, montim, cmontim skele, import - eksport te skelave.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBATROSS CONSTRUCTION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17.09.2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Farke Selite, Rruga" Madar Shtylla", Nd.6, H4, Ap.44, 1044

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 21.09.2020
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit te Shoqerise
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani