Skip to content

ABEG
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-24 13:57:11
JSON

NIPT: M02229007Q
Administrator: Besnik Myftari
Objekti i Veprimtarisë: Media audiovizuale dhe e shkruar, libra, Cd, muzike, revista, gazeta etj; a.Shitje dhe blerje e kontentit televiziv; shitje dhe blerje e kapacitetit te internetit, produksione televizive me ze dhe figure, evente radiotelevizive live; transmetime dhe ritransmetime audio, video dhe data; krijimi i platformave audio - video ofruese, kanaleve televizive dhe transmetimi nepermjet satelitit, internetit, sistemeve te frekuencave tokesore, ajrore dhe kabllore, pajisje elektronike, audio - vizive dhe informatike; ndertimi dhe perpunimi i qendrave te te dhenave. b.Shoqeria do te kryeje veprimtari edhe ne fushen e ofrimit te sherbimeve te ndryshme online. Ne fushen publicitare do te ofroje sherbime te reklamimit te produkteve dhe sherbimeve nga individe apo shoqeri tregtare, sherbime ne fushen e komunikimeve elektronike, dixhitale, grafike, te medias etj. c.Shoqeria mund te marre pjese me cilesine e ortakut apo aksionerit ne shoqeri te tjera tregtare me objekt veprimtarie te njejte apo te ndryshem nga i saj. d.Furnizimi i çdo lloji sherbimi informatik, perfshire ketu te gjitha llojet e specializimit, ne varesi te reparteve perkatese si: veprimtari koordinimi informatik, informacioni dhe telekomunikacioni qe synon permiresimin e prodhimtarise dhe aftesise se ndermarrjeve. Shoqeria ka te drejte te ushtroje cfaredo lloj veprimtarie tjeter te lejuar me ligj ne perputhje me rregullat ne fuqi. Veprimtari ne fushen e mediave televizive. Ai perfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve te çdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit, te destinuara per publikun nepermjet valeve elektromagnetike, kabllove, perseritesve, sateliteve apo me çdo forme tjeter transmetimi audioviziv. Transmetime audiovizive numerike me mbulim tokesor kombetar, platforme numerike, prodhues dhe transmetues i eventeve televizive audiovizive, distribucion i te drejtave televizive te kanaleve TV dhe programeve ne çdo forme te njohur transmetimi brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise. Shoqeria ne ushtrimin e aktivitetit te saj, do te marre te gjitha autorizimet e lejet e nevojshme prane institucioneve publike shqiptare, dhe do te mbeshtetet ne rregullat dhe normat ne fuqi ne lidhje me ushtrimin e veprimtarise se saj te rregullt ekonomike.
Emërtime të tjera Tregtare: ABEG
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/10/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Th. Germenji". Sh. 1, K. 10, Ap. 38, ZK. 8160.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 24.09.2022
Akti i themelimit te Shoqerise
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyrat financiare 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -8 313 223,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 098 282,00
Punuar Nga : L.Kanani / A.B / A.Lala