Skip to content

ApNet
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-10 08:39:14
JSON

NIPT: M02710403U
Administrator: Jonida Lakuriqi; Artur Tomini; Gentjan Taga
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i sherbimit te komunikimeve elektronike, ne vecanti ne fushen e transmetimeve televizive kabllore. Gjithashtu, shoqeria do te veproje per gjetjen dhe shtimin e klienteve per pale te treta duke promovuar dhe kryer marketing dhe sherbime te tjera te ngjashme ne te gjitha format tregtare te ligjshme , ne funksion te ketij qellimi. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i siperpermendur, Shoqeria mund: te kryeje cdo transaksion ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qira, te vendose pengje dhe barre hipotekore; aktivitete keto te konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore, te cituara me siper; te bleje ne menyre direkte apo indirekte , kuota te shoqerive te tjera qe kane nje objekt te perafert me ate te Shoqerise, ne Shqiperi ose jashte shtetit; te kryeje cdo aktivitet tjeter qe mund te konsiderohet i dobishem ose i domosdoshem per te arritur qellimin e aktivitetit te saj. Shoqeria duhet te kryeje cdo aktivitet qe perfshihet ne objektin e saj, ne lidhje dhe qe e favorizon ate. Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter biznesi i cili nuk eshte i ndaluar nga ligji i zbatueshem.
Emërtime të tjera Tregtare: apNet
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/03/2020
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “VODAFONE ALBANIA” shoqeri aksionare,e themeluar me 10.05.2001 ne Tirane, me adrese Autostrada Tirane- Durres, Rruga Pavaresia, Nr.61, Kashar dhe NIPT K11715005L me perfaqesues ligjor si administrator e kesaj shoqerie Aikaterini Stathaki.(Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit Tregtar date 10.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Femer; Meshkuj
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas vendimit te asamblese se pergjithshme date 28.03.2022 ka ndodhur ndryshimi i statusit nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja Kongresi Përmetit, Bulevardi "Jakov Xoxa", pallati nr. 5, kati nr. 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.05.2022
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese per zmadhim kapitali date 26.12.2020
Raport Vleresimi i Shoqerive per Zmadhim Kapitali 26.12.2020
Marreveshje e Shitblerjes se Kuotave date 30.06.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -237 375,00
Punuar Nga : A.Baja