Skip to content

2H-Construction
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-11-03 12:00:36
JSON

NIPT: M04619001D
Administrator: Hekuran Hoxhalli
Objekti i Veprimtarisë: Punime germimi ne toke.Ndertime civile dhe industrial. Rikonstruksion dhe mirmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. Rruge, autostrada, rikonstruksion, sistemim, asfaltim rruge, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nentokesore, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike. Ujsjellesa, gazsjellesa,vajsjellesa,veprakullimi e vaditje. Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve linja TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Punime te inxhinierise se ndertimit. Punime per prishjen e ndertimeve. Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanderi, mirmbajtja e tyre. Impiante ngritese dhe transportuese (ashensore, shkalle levizese, transportues). Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me matriale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut. Sinjalistika rrugore jo ndricuese. Barriera dhe mbrojtja rrugore.Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri,Punime strukturore special. Impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit. Impiante dhe linja telefonie dhe komunikacioni. Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. Pastrimi i ujrave detare, liqenore dhe lumore.Ndertimi i impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Ndertimi i mpianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Punime topogjeodezike.Sistemet kundra zhurmes per infrastructure.Projektime te objekteve te ndertimit kat.1/c ,2/a; kat.3/a,b,c,d,e; kat.4/f, kat.6/a,b,c,d,e, ; kat.7/a, b,c,d,e ; kat 11/ a,b,c. Tregetim me shumice dhe pakice; import eksport te mallrave industriale, ushqimore, lende te para, pije, hidrosanitare si dhe të tjera aktivitete të përgjithshme biznesi.Projektime, dhe zbatime ne fushen e punimeve te ndertimit .Projektime, dhe zbatime ne fushen e punimeve te restaurimit te monumenteve te kultures.Studime ne fushen e planifikimit urban .Sherbime ekspetize lidhur me vleresimin e ndikimit ne mjedis. Sherbime ekspertize lidhur me Auditimin e Energjise.Sherbime ekspertize lidhur me mbrojtjen nga zjari.Sherbime konsulence,sherbime marketingu dhe vleresim te pasurive te palujteshme. Eksporte importe te produkteve ,pajisjeve dhe makinerive qe kane lidhje me objektin e veprimtarise.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.10.2020
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, Lagjia 7, Rr. Xhavit Dishnica, Nr. 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 03.11.2020
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit te Shoqerise
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani