Skip to content

Albanian BlockChain
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-18 08:22:05
JSON

NIPT: M11510041B
Administrator: Kristi Gorea
Objekti i Veprimtarisë: Krijimin, zhvillimin dhe implementimin e programeve software, telekomunikacioni, teknologji informative te prodhuar prej saj ose personave te trete. Realizimin e zhvillimit, shitjes dhe implementimin e tyre brenda dhe jashte vendit. Import - eksport te pajisjeve hardware elektronike, lendes se pare, produkteve gjysme te gatshme te ndertimit dhe integrimeve te sistemeve teknologjike. Kembim dhe tregtim te Monedhave FIAT ose token digjital/monedha virtuale. Shoqeria ne ushtrimin e aktivitetit te saj, do te marre te gjitha autorizimet e lejet e nevojshme prane institucioneve publike shqiptare, dhe do te mbeshtetet ne rregullat dhe format ne fuqi ne lidhje me ushtrimin e veprimtarise se saj te rregullt ekonomike. Shoqeria mund te kryeje gjithashtu te gjitha operacionet tregtare, mbi pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, qe do te vleresohen te nevojshme apo te dobishme per realizimin e objektit te shoqerise si dhe te bleje pjesemarrje ne kapitalin themeltar te shoqerive te tjera qe kane objekt te ngjashem apo te perafert me te vetin. Kryerja e aktivitetit te burses DLTper te gjithe tokenat digjitale te pagesave, tokenat digjitale te sherbimeve, tokenat digjitale te pagesave, monedhat virtuale dhe ne kembim ndermjet tyre ose ndermjetparase Fiat neperputhje me licencen e kategorise "B" teparashikuar sipas Ligjit 66/2020 "Per tregjet financiare te bazuara ne teknologjine e regjistrave te shperndare". Ne menyre me te detajuar, aktiviteti i Shoqerise do te perfshije por pa u kufizuar ne: realizimin e te gjitha aktivitetet qe lidhen me veprimtarine si burse DLT si dhe aktivitete te tjera qe lidhen me organizimin e tregtimit te tokenave digjitale apo monedhave virtuale, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi; edukimin, promovimin dhe furnizimin e pale've te interesuara sipas igjit me informacione ne lidhje me veprimtarite e tregjeve financiare te bazuara ne teknologjine e regjistrave te shperndare, listimin dhe pranimin per tregtim te tokenave digjitale dhe monedhave virtuale, asistence ne emetimin e tokenave digjitale apo monedhave virtuale hartimin e kuadrit te brendshem rregullues te nevojshem i cili do te mundesoje funksionimin sa me normal apo lehtesimin dhe permiresimin e tregtimit te tokenave digjitale apo monedhave virtuale ne vazhdimesi; cdo veprimtari tjeter e cila nuk ndalohet nga legjislacioni ne fuqi. Shoqeria do te krijoje bursen dhe do te siguroje funksionimin e saj bazuar me parimet e perputhshmerise me legjislacionin dhe trajtimin e drejte dhe te barabarte te anetareve te saj, nepermjet tregtimit te tokenave digjitale apo monedhave virtuale duke perdorur nje sistem elektronikpermes te cilit kryhen te gjitha transaksionet, si dhe do te implementoje procedura te drejta e korrekte si dhe do te monitoroje te gjithe aktivitetin ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Shoqeria mund te kryeje veprimtari te tjera te lidhura apo ne funksion te objektit te mesiperm
Emërtime të tjera Tregtare: Albanian BlockChain
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 25/02/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Kosove, Kanada, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Promus Invest” eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me numer NIPT; M02129015E, date e themelimit 29.09.2020, me seli ne Tirane, Rruga Milto Tutulani, Pallati Alb Millenium, Kati II, perball Fakultetit Juridik, me kapital fillestar 10.000.000 leke, dhe administrator Kevin Nelaj.(Sipas Ekstraktit te Thjeshte te Regjistrit Tregtar, date 18/10/2021)

“HELIUS SYSTEMS”eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me numer regjistrimi K91607030D, e themeluar me date 06.04.2009, me seli ne Tirane, Rruga Dritan Hoxha, Pallatet Komfort, Kulla Horizontale, me kapital fillestar 1.000.000 leke, me ortak Alkid Ademi dhe Gjergji Mulla. (sipas Ekstraktit te thjesht te Regjistrit Tregtar, date 18/10/2021)
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Aqile Gorea;Elton Belba;Gordana Belba
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Njësia Bashkiake Nr. 11, Rr. "Dritan Hoxha", Pallati Konfort, Kati 11.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 18.10.2021
Statuti i shoqerise, date 25.02.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara