Skip to content

PRO GREEN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-25 10:43:50
JSON

NIPT: M11517040F
Administrator: Ervis Cena
Objekti i Veprimtarisë: Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Punime dheu, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme e kompletimi me instalimet e nevojshme, ndertime civile, industriale, turistike, ndertim rruge, fusha aviacioni,veshje me asfaltobeton te rrugeve, ndertim veprash arti, ndertim ujesjellesash e kanalizime.Punime karpentjerie metalike, shpim pusesh gjeologjike inxhinierike e hidrogjeologjike etj. Rivelime dhe punime topogjeodezike etj. Veprimtari financiare te transferimit te parave ne emer dhe per llogari te Subjektit Financiar-Jobanke. Veprimtari te Agjentit Komisioner.Ne fushen e Projektimit te ndertimit. Prova laboratorike ne strukturen ndertimore. Vepra hidroteknike, marrje uji, shkarkimi,kulla ekuilibri-porta e pontile. Konsulence Juridike, import-eksport mineralesh.Auditim ne finance dhe auditim ne ndertim. Hartim i raportit te vleresimit te ndikimit ne mjedis, auditim mjedisor, hartim i ekspertizave per probleme mjedisore. Ekspert privat zjarrfikes.Master plane studime plane rajonale urbanistike, plan rregullus te pergjithshem per qendera te banuara dhe qytete. Per Sherbime Espertize dhe/ose Profesionale lidhur me Burimet Energjitike. Import, eksport, shitje-blerje dhenie me qira dhe nenqira automjetesh dhe ambjentesh. Vleresim i pasurive te paluajtshme. Projektime dhe Studime Urbanistike.Projektime e ndertime civile, industrial turistike, bujqesore.Studime ambjentale, projektime interieresh, projektim peisazhi e sistemimi.Studime e projektime hidrogjeologjike, projektime rruge, ura, porte turistike, te inxhinierise elektrike, inxhinierise hidromekanike, projektime konstruktive restaurime si dhe konsulenca per temat e mesiperme.Studime urbanistike te te gjitha niveleve; planifikim urban, projektim arkitektonik, projektim strukturash beton arme, metalike, projektim autostrada heliporte dhe aeroporte.Projektim linjash dhe sistemesh te prodhimit dhe shperndarjes se energjise elektrike, ujesjelles kanalizime, vepra ujitje, kullimi impiante vaditese, diga dampa; projektim vepra naftesjelles, gazsjelles etj.Projektim fotogrametik, hartografik, topografik, konsulenca tekniko ekonomike sipas kategorive dhe nenkategorive te licensave profesionale dhe cdo lloj studimi dhe projektimi qe nuk permendet me siper. Menaxhim dhe koordinim i projekteve te ndryshme, konsulenca te ndryshme ne lidhje me sherbimet e mesiperme. Shërbime ndërhyrëse në raste emergjencash I.2.B. Çertifikim, menaxhim të efiçencës së energjisë në ndërtesa, godina industriale dhe në transport. Impeksport,prodhim tregtim materiale ndertimi, industriale e ushqimor, ashensore, mirmbajtje ashensoresh etj.Transportim mallrash e pasagjeresh, brenda dhe jashte vendit. Grumbullim te bimeve medicinale. Ndertimi, operimi i Hidrocentraleve deri ne shitjen e energjise se prodhuar. Grumbullimi dhe Transporti i Mbetjeve inerte.Trajtim/ magazinim ose trajtim i mbetjeve te tjera te ujrave te zeza urbane, ujrat e ndotura, llumin septik, mbetjet e ujerave te zeza. Ndertime civile dhe ekonomike, ndertime civile, industriale turistike, bujqesore te lartesive te ndryshme rikonstruksione, ndertim banese me skelet mbi 8 kate. Ndertime, mirembajtje rrugore, te kategorive te ndryshme, Ndertim autostrade-pista-aeroporte-helioporte. Ndertim hekurudhore,punime speciale te shinave dhe traversave, punime ne sistemin elektrik dhe te sinjalizimit. Ndertim ura dhe vepra arti deri ne 10m dhe mbi 10m. Ekstrakada-ura metalike te varura, ndertim tunele rrugore-hekurudhore, ndertime detare, ndertime portuale-banki ena-basene-pontile, punime thellimi etj. Ndertime hidraulike, kanale e impiante vaditje, punime mbrojtje te sistemit hidraulik-cimentime etj. Ndertim impiante te sistemit te ujit, ndertim vajsjelles, gazsjelles, naftesjelles, ndertim diga-damba deri ne 10m, ndertim galeritunele, ndertim diga te larta. Vepra te vecanta punime speciale, sillose, kulla, kulla uji etj. B/arme metalike, perforcime themeli e punime nentokesore, izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat, themele te veçanta, puse shpime gjeologo-inxhinjerike, çpime per uje. Punime restaurimi, restaurim i ndertesave monument kulture, punime restaurimi ne vepra arkeologjike. Punime sherbimi, punime ne siperfaqe te gjelberta parqe-pyll, pastrimi i siperfaqeve urbane, mirembajtja dhe zhvillimi i dekorit ne mjedise urbanendriçimi e sinjalizimi urban.
Emërtime të tjera Tregtare: PRO GREEN
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/03/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 06/07/2022, depozitimi i prokures se pergjithshme nr.2260 rep, nr.685 kol, date 29.06.2022 nepermjet te ciles emerohet perfaqesues me te drejta te plota Dritan Korbi.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Kavajes", Qendra "Sun Tower", Kati 8, Ap.30, Tirane, Shqiperi.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 22.10.2021
Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 25.05.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Punuar Nga : I.Cara/A.Baja