Skip to content

SOLAR MINING SERVICES ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-11 12:53:46
JSON

NIPT: M11622006H
Administrator: Hikmet Sinan Inal
Objekti i Veprimtarisë: Të merret me import, eksport, prodhim dhe tregtim të të gjitha llojeve të eksplozivëve, për përdorim civil, sisteme ndezjeje, detonatorë dhe dinamitë dhe të gjitha llojet e mjeteve dhe makinerive që lidhen me prodhimin e tyre dhe te siguroje kontraktim per sherbimet e shpërthimit dhe këshillimit. Të kryejë biznesin e prodhimit dhe furnizimit me eksplozivë tregtarë dhe sizmikë dhe të ndërmarrë dhe te kryeje furnizimin e minierave, guroreve dhe ndërtimit dhe industrine e kërkimit të naftës; Të bleje ose të përvetësoje, ndërtoje, mirëmbaje dhe te bashkepunoje me objektet e prodhimit për prodhimin e eksplozivëve komercial dhe sizmik dhe të përvetësojë, të arrije marrëveshje me punet e nderrmara, tokat, pronat dhe bizneset e kompanive të tjera dhe personave të angazhuar në tregtimin dhe shpërndarjen e gëzhojave me bazë emulsioni dhe lëndëve plasëse me shumicë.Të kryeje tregtimin, reklamimin, shpërndarjen dhe prodhimin e gëzhojave me bazë emulsioni dhe lëndëve plasëse me shumicë dhe të gjitha të drejtat e tyre. Të kryejë aktivitetin e një kompanie investimesh, dhe për atë qëllim të kërkojë dhe mbajë në emër të Shoqerise ose të ndonjë aksioni të emëruar, rezerve, rezerven e borxhit, obligacione, detyrime shënimesh, garanci, opsion dhe letra me vlerë të lëshuara ose të garantuara nga çdo shoqeri kudo që është e themeluar, ose emetuar nga ndonjë shoqeri kudo që është e inkorporuar, ose lëshuar nga cdo qeveri, organ publik ose autoritet në cdo pjesë të botës. Te bleje cdo aksion të tillë, rezerve, obligacione, aksione të borxheve, obligacione, obligacione. Garancitë, opsionet ose letrat me vlerë nga pajtimet, blerjet, nënshkrimet e këmbimit ose ndryshe, dhe nëse janë paguar ose jo plotësisht, dhe duke iu nënshtruar termave dhe kushteve të tilla (nëse ka) siç mund të mendohet e përshtatshme. Të ushtrojë dhe zbatojë të gjitha të drejtat dhe kompetencat e dhëna ose incidente mbi pronësinë e çdo investimi të kompanisë dhe të sigurojë shërbime menaxheriale, administrative, mbikëqyrëse dhe këshilluese për ose në lidhje me ndonjë kompani në të cilën kompania është e interesuar në kushte të tilla si mund të mendohet e arsyeshme. Te siguroje nepermjet blerjes ose pronës së paluajtshme dhe me cfaredo prone te zoteruar, ose ndonjë interes të tyre dhe të ngreje dhe ndërtoje shtëpi, ndërtesa ose punime të çdo lloji në çdo pronë të tillë, pavarësisht nëse janë në pronësi të shoqerise, dhe të shkatërroje, rindërtoje, zmadhoje, ndryshoje dhe përmirësoje shtëpitë, ndërtesat ose punët ekzistuese, për të shndërruar dhe përvetësuar çdo pronë të tillë në dhe për rrugë, kopshte dhe objekte të tjera dhe përgjithësisht për t'u marrë me dhe per te zhvilluar pronën e kompanisë. Të financojë ose të ndihmojë në financimin e shitjes së artikujve ose mallrave te të gjitha llojeve ose përshkrimeve përmes blerjes me qira ose pageses së shtyrë ose transaksioneve të ngjashme dhe për të institucionalizuar, të kryeje financimin e subvencionit, shitjen dhe mirëmbajtjen e artikujve të mallrave ose të mallrave të të gjitha llojeve dhe të çdo lloji dhe përshkrimeve sipas çfarëdo kushtesh, për të marrë dhe zbritur si komision tregtarësh agjentë ose me ndonjë kapacitet tjetër marrin me qira blerje ose marrëveshje të tjera ose ndonjë të drejtë prej tyre (qofshin ato të pronarit ose kontraktuale) dhe përgjithësisht për të kryer biznes dhe për të vepruar në ndonjë pjesë të botës dhe për të importuar e eksportuar, blejë-shese premtimin e këmbimit të bëjë përparime ose ndryshe te merret me mallra, prodhime, artikuj dhe mallra; Të ndërmarrë ose drejtojë menaxhimin e ndërtesave të pronave tokat dhe pasuritë e çfarëdo zotërimi apo lloji të ndonjë personi qoftë anëtarë të ndërmarrjes apo jo në cilësinë e administratorëve ose marrësve ose ndryshe. Të bleje dhe shese për çdo person që zotëron ndërtesa ose toka të pronave të lira ose pronë ose ndonjë interes aksionesh ose interesa në to dhe për të bërë transaksion me komision ose ndryshe biznesin e përgjithshëm të një agjenti toke. Të kryejë biznesin si prodhues dhe të veprojë si agjent dhe të ndërmarrë dhe të bëjë transaksione të agjencive të çdo përshkrimi. Të kryejë çfarëdo lloj tregtie, biznesi ose aktiviteti tjetër çfarëdo dhe të bëjë çdo gjë të çfarëdo natyre që, sipas mendimit të Drejtorëve të Shoqerisë, mund të kryhet në mënyrë të favorshme ose të përshtatshme nga kompania në lidhje me një zgjatim të, si një shtrirje ndihmëse për ose në mënyrë të pavarur nga bizneset e saj të renditura më sipër ose bizneset e përgjithshme ose ekzistuese te Shoqerise. Të blejë, marrë me qira ose në këmbim, të punësoje ose të marrë ndryshe ndonje pasuri të luajtshme ose të paluajtshme të çfarëdo lloji interesi në të dhe çdo të drejtë ose privilegj të cilin Drejtorët e Shoqerisë mund ta konsiderojnë të nevojshëm ose të përshtatshëm për qëllimin ose në lidhje me aktivitetin e shoqerisë ose që mund të rrisë vlerën e ndonjë pasurie tjetër të saj. Për të përmirësuar, menaxhuar zhvillimin, kthimin në llogari, dhënien e të drejtave ose privilegjeve në lidhje me ose përndryshe te merret me pasuritë, të drejtat dhe privilegjet e Shoqerisë.Të nenshkruaje, marre ose kerkoje dhe mbaje aksione, borxhe ose letra me vlerë të ndonjë Shoqerie tjetër dhe të investoje dhe merret me paratë e shoqerise në çfarëdo mënyre, etj, ( objekti sipas statutit te shoqerise).
Emërtime të tjera Tregtare: SOLAR MINING SERVICES ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 15/04/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Singapore
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 134 500,00
Numri i pjesëve: 5
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “SOLAR OVERSEAS SINGAPORE PTE. LTD.” nje shoqeri e themeluar ekzistuese sipas ligjeve te Singaport, me adrese ne North Bridge 07-10 High Street Singapore 179094, perfaqsuar nga Hikmet Sinan Inal. (Sipas Statutit te shoqerise,date 15.4.2021)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Hikmet Sinan Inal; Amit Kumar Verma; Mehmet Oguz Özkazanç; Suresh Menon
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte 50.000(pesedhjetemije) euro, i konvertuar sipas kursit te kembimit te BSH, date 10.11.2021
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga Reshit Çollaku, Pallati 38, Shkalla 1, Ap Nr.7, Kati 4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 11.11.2021
Statuti i shoqerise, date 15.04.2021
Akt themelimi, date 15.04.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara