Skip to content

MS Construction
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-16 10:58:00
JSON

NIPT: M11923006V
Administrator: Jona Dervishi
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime te ndryshme kulturore,shteterore,shendetesore,bujqesore,fabrika,uzina, banesa etj.Projektime,instalime,punime restaurimi etj. Veprimtari ne fushen e transportit,te mallrave brenda dhe jashte vendit,me mallrat te vete shoqerise dhe te te treteve. Import-eksport ne pergjithesi brenda dhe jashte vendit. Import-eksport mobilje, veshje MBF, mobilim sallash konferencash, parket, moket. Ndricim, import- eksport, ndricim tavanesh. Veprimtari ne fushen e ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis dhe auditimin mjedisor, veprimtarite e lidhura me mbrojtjen kunder zjarrit dhe auditimit te energjise.Grumbullim dhe transportim te mbetjeve inerte. Ndertim ujesjellesa, kuz, mbrojtje lumore, diga, etj.Aplikim dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i te gjitha Lejeve, Licencave, Autorizimeve dhe Miratimeve paraprake/ perfundimtare, te cilat mundesojne ndertimin e objekteve te reja gjeneruese te energjise elektrike te cilat shfrytezojne burimet e rinovueshme te energjise si dielli, era, uji, etj, si dhe i veprave te tyre ndihmese, dhe zhvillimin e ketyre aktiviteteve ne menyre 2 te qete dhe ne perputhje me kuadrin ligjor ne fuqi ne Republiken e Shqiperise; lmplementimi, menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike, te cilat shfrytezojne burimet e rinovueshme te energjise si dielli, era, uji, etj, si dhe i veprave te tyre ndihmese, i dhe shfrytezimi operimi dhe mirembajtja e tyre; Importi dhe eksporti i mallrave e paisjeve te teknologjive te ndryshme ne fushen e energjise elektrike, qe perdoren per ndertimin, mirembajtjen dhe menaxhimin e centraleve/sistemeve/imjanteve fotovoltaike,eolike, hidrike (perfshire panelet diellore, turbinat e eres, inverterat, transformatoret, linjat e transmetimit/ shperndarjes, dhe gjithe aksesoret/ pajisjet e tjera te konvertimit, transmetimit, sinjalizimit, monitorimit, mbrojtjes, transmetimit te te dhenave), etj; Shitja e energjise elektrike me shumice dhe/ ose pakice tek operatoret publik apo privat, pjesemarresit e tregut te energjise elektrike, perfshire ketu tregtaret, furnizuesit, konsumatoret e medhenj/ te vegjel, vendas apo te huaj, nepermjet platformave shteterore apo private, kontratave bilaterale apo marreveshjeve, te njohura, certifikuara, licencuara, miratuara nga organeve kompetente/pergjegjese dhe entitetet perkatese ne fushen e Bletja e energjise' elektrike me shumice dhe/ ose pakice nga operatoret publik apo privat, pjesemarresit e tregut te energjise elektrike, perfshire tregtaret, furnizuesit, vendas apo te huaj, nepermjet platformave shteterore apo private, kontratave bilaterale apo marreveshjeve, te njohura,certifikuara, licencuara, miratuara nga organet kompetente/pergjegjese dhe entitetet perkatese ne fushen e energjise elektrike; Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve per te cilat eshte krijuar, i cili nuk ndalohet me ligj.
Emërtime të tjera Tregtare: MS Construction
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/07/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga "Qemal Stafa", pallati 25, hyrja 4, apartamenti 4, perballe Qendres Lincoln. Njesia Bashkiake nr.8, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Histori i Regjistrit Tregtar, date 16.02.2022
Statuti i shoqerise, date 21.07.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara