Skip to content

BALKAN DRILL & CONSTRUCTION ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-23 11:44:25
JSON

NIPT: M12024011O
Administrator: Florian Hylviu
Objekti i Veprimtarisë: Konsulence dhe sherbime ne fushen e Ndertimeve te ndryshme (civile, industriale etj.) Zbatimi i projekteve te ndryshme te ndertimit per vila per banim vetjak, pallate, qendra tregtare, ndertesa shumefuksionale dhe shumekateshe, punishte, kapanone apo dhe vepra te tjera industriale. Vepra arti si ura, rruge, autostrada, vijadukte, hekurudhe, acroporte. Ndertim i hidrocetraleve, i impiateve te prodhimit te energjise alternative, te riciklueshme, nga panelet diellore, eolike apo/dhe inceneratoret.Konsulence dhe sherbime ne fushen Minerale, nxjerrjen, perpunimin shitblerjen, import eksportimi i meraleve te ndryshme.Tregtimi i te gjitha materialeve te ndertimit, makinerive dhe impianteve industriale. Tregtim me pakice dhe shumice, ne format e parashikuara dhe te lejuara nga legjislacioni shqiptar.Marrja pjese neper ankande dhe tendera, si dhe te beje sherbime qe kane lidhje me objektin e veprimtarise se saj. Mund te hyje ne tratativa dhe biznese me shoqeri te tjera qe kane te njejtin objekt veprimtarie per te realizuar fitime ne fushat e permendura ne kete nen. Blerje pasuri te luajtshme apo te paluajtshme, mjeteve te transportit t'i marre ose t'i leshoje me qera, te marre pjese ne tenderin e tyre, si dhe te beje ndertime, rikonstruktime, rregullime, sherbime, etj., apo te transferoje te palet e tjera punet e tyre, me pakice dhe shumice. Shoqeria, per te realizuar qellimin e saj, perdor te drejtat e pronesise, te mallrave te luajtshme dhe te paluajtshme, brenda dhe jashte vendit, ushtron veprimtari te ardhure dhe kursimi, krijon pengje dhe ipotekim mbi keto, perfiton, krijon, shlyen dhe ndan cdo lloj te drejte materiale, qeraje apo te drejta te mallrave te luajtshme dhe te paluajtshme.Kontraktimi, marrje apo dhenie, ne lidhje me fushen e veprimtarise, te cdo lloj kreditimi me afat te shkurter, te mesem dhe te gjate, ne tregjet e brendshme dhe te jashtme, te mundesoje kredi mallrash, pengjesh, importimi dhe eksportimi.Perfitoje, transferoje, te marre apo jape me qera, te bleje dhe shese, si dhe te kontraktoje, te drejten e markes, patentes, licences, dhe te drejtat e tjera qe jane te ngjashme me keto.Shoqeria, sic mund te ushtroje punet qe tregohen ne objektin e veprimtarise se saj, brenda dhe jashte vendit, ashtu edhe mund te marre pjese, te perfitoje apo te transferoje nga/te palet e tjera, mund te marre pjese ne kapitalet e personave juridike dhe fizike, te vendit apo te huaj, te krijuar ose qe krijohen me qellim tregtie, industrie, etj., ne lidhje me keto fusha.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/08/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Turqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Administrative Nr. 10, Rruga Kavajes, Nd.1, Hyrja 11.Ap.3.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.02.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 10.12.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja