Skip to content

LAB-OIL ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-24 15:25:28
JSON

NIPT: M12120512M
Administrator: Raif Gashi
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi me shumice i karburanteve te ndryshme, naftes, koksnafte dhe nenprodukteve te saj si dhe vajrave lubrifikante, te gazit te lengshem per ngrohje dhe pajisjeve te lidhura me to etj. Blerja, importimi, shitja e naftes dhe vajrave minerale te paperpunuar, transportimi per vete dhe per llogari te te treteve, depozitimi, perzierja, trajtimi, shitja, shperndarja me shumice e karburanteve dhe lendeve djegese ne pergjithesi, qymyrit, gazit, lubrjfikanteve, produkteve te naftes dhe naftokimike, duke perfshire ketu edhe bitumet. Blerja, shitja, qeradhenia, ndertimi dhe administrimi i impianteve, depozitave dhe administrimi i ndertesave dhe pasurive 2 te paluajteshme per nevojat e veta apo te trete. Shoqeria mund te kryeje veprimtari te tjera te lidhura apo ne funksion te objektit te mesiperm.
Emërtime të tjera Tregtare: LAB-OIL ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 17/09/2021
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 36 937 500,00
Numri i pjesëve: 36 937
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Ervin Gjokutaj; Arlind Gashi; Genc Mataj
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Ne date 30.11.2021 është vendosur: Pushim i Përkohshëm i Aktivitetit pa afat, nga data 30.11.2021. Statusit ishte "Aktiv" u be "Pezulluar"
(Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit Tregtar, date 24.02.2022)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Rruga Egnantia, Lagjia 3 , Kulla Fly, Kati 13

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 24.02.2022
Statuti i shoqerise, date 17.09.2021
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 05.10.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara