Skip to content

FUTBOLL CLUB DINAMO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-25 13:10:37
JSON

NIPT: M12121037S
Administrator: Ilir Sinani
Objekti i Veprimtarisë: Krijimi, zotrimi, menaxhimi, mbajtja e te drejtave i ekipeve sportive dhe /ose i klubeve sportive, organizimi i evenimenteve sportive dhe kulturore, krijimi dhe pjesmarrja ne turne sportive brenda dhe jashte vendit, pjesmarrja dhe antaresimi ne federata kombetare dhe nderkombetare, pjesmarrja ne evenimente sportive dhe kampinonate sportive te organizuara nga federata kombetare dhen nderkombetare te futbollit, institucione publike/shteterore shqiptare, te huaja apo nderkombetare. Krijimi, zoterimi, menmaxhimi i shkollave sportive, prefesionale, akademive sportive, kurseve sportive me qellim trajnimi apo ushtrimi te aktivitetit sipas pikes 5.1.1 me lart. Krijimi dhe regjistrimi i markave tregtare, zotërimi i të drejtave të markave tregtare, zotërimi i liçencave dhe të drejtave përpërdorimin e markave tregtare. Menaxhim i të drejtave të autorit, markave, imazhit, figurës, ipjesëmarrjes në evenimente sportive, kulturore, kampionate si dhe tëçdo evenimenti tëçfarëdolloj natyre për sportistë, trajnerë, si dhe përdorimi dhe/ose shitja apo dhënia nëpërdorim tëpërkohshëm të tyre. Organizimi i evenimenteve sportive dhe kulturore. Zotërimi, menaxhimi dhe mbajtja e të drejtave të federimit (kartonit) në federata sporti, të lojtarëve, trajnerëve, sportistëve, teknikëve sportiv,transferimi i tyre, shitja apo dhënia nëpërdorim tëpërkohshëm. Rekrutimi i lojtarëve, sportistëve, trajnerëve, teknikëve sportiv. Shërbime të prokuratorit/ndërmjetësit/menaxherit sportiv.Shitje, blerje, prodhim, tregti me shumicë dhe pakicë i artikujve sportivë, veshjeve, aksesorëve, si dhe tëçdo artikulli industrial. Aktivitete reklamimi.Zotërim i pasurive të paluajtshme, apo përdorim dhe menaxhim i tyre. Zotërimi, menaxhimi, administrimi dhe/ose ushtrim aktiviteti i qendrave shëndetësore, qendrave tëfizioterapisë, të masazherisë, tëasistencësshëndetësore, spitale, si dhe dhënia e shërbimevemjekësore dhe shëndetësore të lidhura me to. Zotërimi, menaxhimi, përdorimi, ushtrimi i aktivitetit tëagjencive publicitare, tëagjencive të komunikimit, medias së shkruar apo radiotelevizive, portaleve online si dhe dhënia e shërbimeve të lidhura me to; Aplikimi, konkurrimi, përfitimipër grante, donacione, dhurata, financime, sponsorizime, nga burime buxhetore, private, me karakter kombëtar apo ndërkombëtar. Aktivitete financiare. Zotërimi i kuotave, aksioneve, të drejtave, si dhe themelimi apo pjesëmarrja në aktivitete të ndryshme tregtare, persona juridik, OJF. Dhënia e shërbimeve të mësipërme për llogari të palëve të treta, përfshirë këtu shërbime tëorganizimit administrativ, administrim aktiviteti sportiv dhe tregtar, marrja përsipër dhe menaxhimi i të drejtave kontraktore të çfarëdolloji për llogari të të tretëve, konsulencë dhe shërbime administrimi, financiare, strategjike, teknike sportive; Çdo lloj aktiviteti tjetër i nevojshme për realizimin dhe përmbushjen e objektivave tëmësipërm. Shoqëria mund të ushtrojë të gjitha aktivitetet e mësipërme në paragrafin 5.1 për llogari të saj ose për llogari të të tretëve në bazë të kontratave përkatëse për dhënie shërbimi me këto palë. Shoqëria mund të hapë gjithashtu zyra dhe degë në çdo vend tjetër në botë ku do ta ketë të mundur, apo të ndërmarrë të gjitha transaksionet tregtare, industriale, financiare, pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme të nevojshme, ose që konsiderohen të dobishme për arritjen e qëllimit të saj: mund të kontraktojë kredi dhe financim në përgjithësi, mund të zotërojë interesa, kuota/aksione, dhe çfarëdolloj pjesëmarrje në kapitalet e shoqërive të tjera, përfshirëshoqëritë, të cilat kanë objekttjetër direkt apo indirekt. Përveçkësaj nëpërputhje me legjislacionin shqiptar, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet që lidhet direkt ose indirekt, që është rezultat ose lidhet me objektivin e mësipërm.
Emërtime të tjera Tregtare: FUTBOLL CLUB DINAMO
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 20/09/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Adrian Bardhi; Romir Bardhi; Jurgen Golemi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga e Elbasanit, nr.1045, Mjull, Bathore, prane Hotel Eklips

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 25.02.2022
Akt themelimi dhe statuti i shoqerise, date 20.09.2021
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 20.10.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara