Skip to content

Smart Construction Invest
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-01 11:20:35
JSON

NIPT: M12129013M
Administrator: Redi Struga
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime te ndryshme kulturore, shteterore, shendetesore, bujqesore, fabrika, uzina, banesa etj. Projektime, instalime, punime restaurimi etj. Veprimtari ne fushen e transportit, te mallrave brenda dhe jashte vendit, me mallrat te vete shoqerise dhe te te treteve. lmport-eksport ne pergjithesi brenda dhe jashte vendit. Import-eksport mobilje, veshje MBF, mobilim sallash konferencash, parket, moket. Ndricim, import• eksport, ndricim tavanesh. Veprimtari ne fushen e ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis dhe auditimin mjedisor,veprimtarite e lidhura me mbrojtjenkunder zjarrit dhe auditimit te energjise.Grumbullim dhe transportim te mbetjeve inerte. Ndertim ujesjellesa, kuz, mbrojtje lumore, diga, etj.Aplikim dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i te gjitha Lejeve, Licencave, Autorizimeve dhe Miratimeve paraprake/perfundimtare, te cilat mundesojne ndertimin e objekteve te reja gjeneruese te energjise elektrike te cilat shfrytezojne burimet e rinovueshme te energjise si dielli, era, uji, etj,si dhe i veprave te tyre ndihmese, dhe zhvillimin e ketyre aktiviteteve ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin ligjor ne fuqi ne Republiken e Shqiperise; Implementimi, menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike, te cilat shfrytezojne burimet e rinovueshme te energjise si dielli, era, uji, etj, si dhe i veprave te tyre ndihmese, si dhe shfrytezimi operimi dhe mirembajtja e tyre; Importi dhe eksporti i mallrave e paisjeve te teknologjive te ndryshme ne fushen e energjise elektrike, qe perdoren per ndertimin, mirembajtjen dhe menaxhimin e centraleve/ sistemeve/ impjanteve fotovoltaike, eolike, hidrike (perfshire panelet diellore, turbinat e eres, inverterat, transformatoret, linjat e transmetimit/shperndarjes, dhe gjithe aksesoret/ pajisjet e tjera te konvertimit, transmetimit, sinjalizimit, monitorimit, mbrojtjes, transmetimit te te dhenave), etj; Shitja e energjise elektrike me shumice dhe/ ose pakice tek operatoret publik apo privat, pjesemarresit e tregut te energjise elektrike, perfshire ketu tregtaret, furnizuesit, konsumatoret e medhenj/ te vegjel, vendas apo te huaj, nepermjet platformave shteterore apo private, kontratave bilaterale apo marreveshjeve, te njohura, certifikuara, licencuara, miratuara nga organeve kompetente/ pergjegjese dhe entitetet perkatese ne fushen e Blerja e energjise elektrike me shumice dhe/ose pakice nga operatoret publik apo privat, pjesemarresit e tregut te energjise elektrike, perfshire tregtaret, furnizuesit, vendas apo te huaj, nepermjet platformave shteterore apo private, kontratave bilaterale apo marreveshjeve, te njohura, certifikuara, licencuara, miratuara nga organet kompetente/ pergjegjese dhe entitetet perkatese ne fushen e energjise elektrike; Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve per te cilat eshte krijuar, i cili nuk ndalohet me ligj.
Emërtime të tjera Tregtare: Smart Construction Invest
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/09/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Qemal Stafa", pallati 25, hyrja 4, apartamenti 4, perballe Qendres Lincoln, Njesia Bashkiake nr.8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 01.03.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja