Skip to content

ATLAS FABIANNE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-19 12:44:57
JSON

NIPT: M12422002R
Administrator: Ben Petani
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim, transmetim, shperndarje, furnizim dhe tregtim energji elektrike Hidrocentrale. Prodhim, transmetim, operim dhe tregtim te energjise elektrike nga burimet e energjise rinovabel. Prodhim transmetim dhe tregtim energjie elektrike nga termocentralet. Projektim, ndertim dhe montim centralesh elektrike te fuqive te ndryshme. Import - eksport makineri dhe pajisje elektrike per hidrocentrale dhe centrale elektrike te fuqive te ndryshme. Ndertim stacionesh linjash transmetues dhe nenstacionesh elektrike. Mirembajtje linjash dhe riparime nenstacionesh centralesh elektrike. Ndertim digash, tunelesh dhe argjinatura hidrocentralesh si dhe cdo veper tjeter ne funksion te prodhimit - transmetimit dhe tregtimit te energjise elektrike. Prodhimin e furnizimin ne sektorin e energjise elektirke, nepermjet kryerjes se investimeve ne kete fushe. Ne fushen e import eksportit, me shumice e pakice, per importimin e te gjithave pajisjeve dhe lendeve te para dhe ndihmese, qe kerkohet per realizimin e veprimtarise se sipercituar. Prodhimi i energjise elektrike nga burimet e rinovueshme. Ndertimi i hidrocentraleve, termocentraleve apo impianteve te cilat bejne te mundur shfrytezimin e energjise qe gjenden ne natyre dhe qe jane te rinovueshme. Shitja e energjise elektrike klienteve dhe blerja e energjise elektrike nga operatore te ndryshem privat apo shteteror brenda dhe jashte vendit. Transmetirni i energjise elektrike ne sistemin e tensionit te larte, funksion i cili perfshin transmetimin ose interkonjeksionin nderkombetar. Perdorimin e sistemeve te linjave, strukturave mbeshtetese dhe pajisjesh, transforrnuese e kontrolluese per transmetimin e energjise elektrike. Operator i sistemit te transmetimit te energjise elektrike dhe te dispecerimit 2 (axhustim ose rregullimi i prodhimit te energjise elektrike ne nivel kombetar. Shperndarjen, transportin e energjise elektrike ne sisternet shperndarese te tensionit, te mesem dhe te ulet, duke patur parasysh shperndarjen deri tek konsumatori i fundit. Shoqeria mund te bashkepunoje dhe/ose te marre direkt ose indirekt interesa, ne shoqeri, firma, agjenci dhe ndermarrje te tjera, te cilat mund te kene edhe qellime te tjera aktiviteti. Import makinerish industriale qe dote bejne te mundur kryerjen dhe realizimin e objektit te kompanise. Shoqeria ka per objekt kryerjen e cdo veprimtarie te lejuar nga ligji dhe /ose pjesemarrjen ne cdo veprimtari apo aktivitet te ligjshem qe mund te kryej nje shoqeri ne baze te legjislacionit shqiptar. Shfrytezim, perpunim, te lendes drutesore, punime auto pyjore, dhe riperteritje pyjesh. Punime ne ndertimin e kanaleve kulluese, pasurive te paluajtshme, drenazhime prita, rruge dytesore etj. Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese të energjisë elektrike eolike, fotovoltaike, hidrike dhe gjeotermale në territorin e Republikës së Shqipërisë si dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i të gjitha lejeve dhe licencave të cilat mundësojnë zhvillimin e këtij aktiviteti në mënyrë të qetë dhe në përputhje me kuadrin ligjor në Republikën e Shqipërisë. Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë çdo lloj aktiviteti të parashikuar nga ligji në përputhje me rregullat e dispozitat në fuqi. Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në bazë të autorizimeve dhe/ose lejeve përkatëse të lëshuara nga organet kompetente të fushës. Investime ne fushen e energjise dhe ndertim (ere, termocentral, hidrocentral, biomase dhe dielli dhe format e tjera te energjise), tregti, eksport import, investim-ndertim dhe prodhim, eksport-import ne miniera, investim-ndertim ne rruge, ura, hekurudha, aeroporte, etj. Import eksport, tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshme industriale. Prodhim dhe tregtim materiale ndertimi dhe inertesh, si dhe cdo veprimtari tjeter te parashikuar nga ligji shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: ATLAS FABIANNE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 17/12/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Emanuela Bilçari; Stela Shulla; Andrea Qose
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Farke, Selitë, Rruga “Selita e Vjetër”, Ndërtesa me Nr. Pasurie 124/36+1-17, ZK.3292

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.03.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja