Skip to content

Agro Iliria Solar
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-25 14:27:07
JSON

NIPT: M21815011P
Administrator: Ilir Trebicka
Objekti i Veprimtarisë: Studim, projektim, zbatim, prodhim dhe tregtim i energjise elektrike nga burime alternative si sistemet fotovoltaike, parqet e eres, termocentralet, biomasa etj. Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese (fotovoltaike, eolike, hidrike) te energjise elektrike, te cilat shfrytezojne burimet e rinovueshme te energjise elektrike si dielli, era, uji si dhe i veprave te tyre ndihmese. Perfshire dhe pa u kushtezuar vetem ne marrjen e te gjitha lejeve, licensave dhe autorizimeve paraprake/perfundimtare, institucionet përgjegjëse shtetërore (qofshin keto organe Qendrore apo Vendore), apo private te cilat mundesojne zhvillimin e ketyre aktiviteteve ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin ligjor ne fuqi ne Republiken e Shqiperise. Shitja me shumice dhe pakice e energjise elektrike tek operatoret, furnizuesit, tregtaret, konsumatoret e energjise elektrike (vendas apo te huaj), si dhe ne Bursen Shqiptare te Energjise Elektrike (ALPEX), apo Bursa te tjera te energjise jashte vendit. Pervec sa me siper, Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet qe lidhet direkt ose indirekt, qe eshte rezultat ose lidhet me objektin e mesiperm. Per arritjen e qellimit te mesiperm, Shoqeria mund te kryeje cdo transaksion lidhur me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, dhe cdo aktivitet tjeter tregtar, financiar, qiraje ose hipoteke, qe mund te konsiderohet i vlefshem ose i nevojshem ne menyre qe te ushtrohet objekti i Shoqerise. Duke perfshire por pa u kufizuar ne linjat elektrike te tensionit te larte dhe te mesem, nenstacione elektrike dhe njesi te tjera te lidhjeve elektrike, rrugeve te aksesit etj., si dhe çdo aktivitet aksesor i lidhur me sa me siper, si punime germimi, punime per prishjen dhe punime te tjera te tokes, punime civile, elektrike dhe mekanike te cdo lloji si dhe blerje, shitje, shkembim, import-eksport te pajisjeve, riparim dhe mirembajtje te materialeve dhe pajisjeve dhe te gjithe aktivitetet e lidhura me keto ceshtje, gjithashtu dhe ne fushen e aktiviteteve te tregtimit.
Emërtime të tjera Tregtare: Agro Iliria Solar
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/06/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 5
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN shoqeri aksionare, e themeluar me 01/07/1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62904264O , me adresë në Elbasan, Bradashesh, Fshati Balez Poshte, zona kadastrale nr.1079, nr.pasurise 322/11, 1 km nga kryqezimi i fshatit Kusarth (ne kryqezimin e rruges se fabrikes se çimentos rrugen e fshatit Balez Siper), me administrator dhe ortakt te vetem Kujtim Hasa. Sipas të dhënave të QKB deri më date 25.01.2023

II. Agro Iliria Group shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19/01/2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51320033L, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake nr.11, Rruga Durresit, Sheshi Karl Topia, Kulla nr.3, Kati nr.2, me administrator Shpëtim Oseku. Ortak te shoqerise jane Shpëtim Oseku dhe Ilir Trebicka me 50% te kapitalit secili. Sipas të dhënave të QKB deri më date 25.01.2023

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP, deri me date 30.06.2022

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga “Ibrahim Rugova”, Pallati 40/2/4, Njësia Bashkiake nr. 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 30.06.2022
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, terhequr 30.06.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.01.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, terhequr date 25.01.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja