Skip to content

MM EUROPE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-19 14:56:34
JSON

NIPT: M22309023S
Administrator: GIULIO MADARO
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime inxhinierike dhe arkitekturore si për punët publike ashtu edhe për ato private: konsulencë specialistike, studime fizibiliteti, tekniko-ekonomike, kerkim, planifikim dhemenaxhimin e puneve inxhinierike, përpunime grafike. Shërbimet inxhinierike dhe arkitekturore të listuara më sipër do të mbulojnë fushat arkitekturore, strukturore, impiante, zjarri, mjedisore dhe peizazhore të të gjitha veprave civile, ushtarake, industriale dhe infrastrukturore. Zhvillimi dhe ushtrimi I aktiviteteve teknike punimeve publike dhe private, konsulence te specilizuara qe perkojne me menaxhimin dhe kontrollin teknik dhe ekonomik, studime tregu per pasurite e pa tundshme, studime mjedisore dhe industrial, mbeshtetje logjistike te aktiviteteve dhe orgnve te inspektimit teknikte ndertimeve civile, ushtarake, industrial dhe infrastukture. Konsulence per dhenien e autorizimeve dhe plotesimin e praktikave mbi velresimet finale te impianteve per prodhimin, trasformimin dhe perdorimin e energjise nga burime te rinovueshme, analiza e bimeve mjedisore, analize e burimeve te ndryshme mjedisore qe synojne shfrytezimin e burimeve te energjise se rinovueshmedhe vleresimin e 2 ndikimit ne mjedis. Trasferimin teknologjik te kompanive te huaja. Konsulenze ne menyren e organizimit te kantiereve dhe siguria ne pune, problemve teknike – administrative dhe atyre civile. Konsulenze teknike dhe menaxheriale dhe te zyrave teknike civile te administrates publike brenda dhe jashte vendit. Aktivitete si studime tregu, eksperimente analitike, certifikime, omologazione kolaudime dhe testime. Krijime dhe menaxhime te kurseve profesionale ne sektorin inxhinierik dhe ambientalist. Llogaritja dhe perpunimi i te dhenave. Per vec aktiviteteve te siper permendura ne fushen e inxhinierise mund te perfshihen ne aktivitete te tjera shtese ndihmese, te ngjashme apo te lidhura ne menyre direkte apo jo. Konsulence imobiliare te pasurive te pa lujtshme, ndermjetesime financiare, tregetare dhe industriale te miratuara nga organi i asamblese se kompanise. Shoqeria gjithashtu, mund te kryeje transaksione fodejusioni per llogari te paleve te treta. Kompania ka te drejte veprimi brendha dhe jashte vendit. Blerja, shitja dhe menaxhimi i pasurive të paluajtshme në pronësi dhe për llogari palët e treta; Dhënia me qira (me përjashtim të qiradhënies aktive ) të pronave në pronësi; Kompania do të jetë në gjendje të sigurojë dhe drejtojë shërbimet dhe aktivitetet e saj në favor të çdo personi dhe midis tyre subjekteve, ndërmarrjeve, organeve publike dhe private, shoqerive, sipërmarrësve dhe jo-sipërmarrësve. Per arritjen e objektivave te saj shoqeria mund te kryeje, kryesisht: a) cdo operacion tregtar, industrial, financiar te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme e konsideruar e nevojshme dhe e dobishme nga organi administrativ, përveç transaksioneve që mund të rrezikojnë pavarësinë e tij financiare; b) te marr direkt ose indirekt interesa ose kuota pjesemarrje ne shoqeri te tjera apo ndermmarrje me qellim te ngjashem ao te njejte tregtar por qe gjithsesi te lidhur.
Emërtime të tjera Tregtare: MM EUROPE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/11/2022
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia bashkiake nr.5 Bulevardi Bajram Curri, Ndertesa nr.112, Hyrja nr.7, Apartamenti nr.4, Tirane (1022).

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.11.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 19.11.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : K.Laro