Skip to content

TREGU-MAT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-06-24 10:28:07
JSON

NIPT: M27829901G
Administrator: Armando Skonja
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, ndërtim, rindërtim, zbatim, të tregjeve me qëllim tregtimin e produkteve bujqësore, dhe/ ose tregjeve të kafshëve të gjalla publik, si dhe ndërtime të tjera me karakter tregtar.Funksionimi i tregut me shumicë e pakicë të produkteve bujqësore dhe/ ose të kafshëve të gjalla.Dhënia me qira e hapësirave dhe ambjenteve të tregut me shumicë e pakicë, personave fizik dhe juridik që tregtojnë produkte bujqësore dhe kafshë të gjalla. Dhënia me qira e hapësirave dhe ambjenteve personave fizik dhe juridik që sigurojnë shërbime të ndryshme për përdoruesit e tregut me shumicë e pakicë, me qëllim që aktiviteti i tyre tregtar të jetë sa me efiçent. Nxitja e shitjes se prodhimeve lokale të produkteve bujqësore, dhe kafshëve të gjalla, duke organizuar aktivitetet përkatëse si panaire, ekspozita, si dhe promovimi i prodhimeve lokale gjatë gjithë vitit. Kryerja e investimeve duke mobilizuar kapital shtetëror dhe /ose privat vendas apo të huaj.Shoqëria siguron transparencë për transaksionet tregtare që zhvillohen brenda tregut me shumicë e pakicë. Ajo grumbullon dhe shpërndan të dhëna për tregun tek të gjitha palët e interesuara. Shoqëria bashkëpunon ngushtë me të gjithë inspektorët përkatës dhe autoritetet ekzekutive publike për të siguruar që: transaksionet që zhvillohen në tregun me shumicë e pakicë të bëhen në përputhje me ligjin, përdoruesit e tregut të kenë liçensën përkatëse në rastet që kërkon ligji. Aplikimin për përfitimin e fondeve publike dhe private në kuadër të zhvillimin të tregjeve.Këshillimi dhe planifikimi në sektorin e shërbimeve publike dhe/ose private. Realizimin, krijimin, zhvillimin, menaxhimin dhe shitjen e projekteve, pasurive, mallrave dhe shërbimeve, për arritjen e qëllimeve dhe objektivave tregtare në përputhje me këtë statut dhe me aktet ligjore në fuqi.Blerje, shitje, administrim, të materialeve dhe të çdo lloj pasurie të luajtshme dhe /ose të paluajtshme, në zbatim e në përputhje me aktivitetin e shoqërisë.Për qëllimin e realizimit të objektit të saj Shoqëria mund.Të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm që lidhet me pasuri të luajtshme dhe/osë të paluajtshme si dhe të ushtrojë të gjithë të drejtat reale të pronarit mbi to duke përfshirë por pa kufizuar në zhvillimin, dhënien me qira, enfiteozë, leasing, përdorimin, transferimin, shitjen, përodrimin si hipotekë, peng, garanci ose të përdorimit në forma të tjera të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, duke u bazuar në parimet e ruajtjes dhe garantimit të interesit publik, rritjes së vlers ekonomike të pronës, kthimin e arsyeshëm të investimit, në vlerën më të mirë të parasë (fitimet maksimale të mundshme) si dhe leverdisshmërisë publike. Në funksion të ushtrimit të veprimtarsië së saj, Shoqëria me iniciativë të saj dhe ose me prorpozim të institucioneve, enteve publike, personave fizike apo juridikë privatë, vendas apo të huaj, identifikon zona dhe/ose pasuri si investitorë dhe/ose zhvilluese, vetë ose në bashkëpunim me sektori publik dhe /ose privat sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi. Shoqëria sipas rastit, vendos të jetë investuese dhe/ ose zhvilluese e vetme në projekt investimi ose bashkëzhvilluese dhe/ ose bashkëinvestuese në bashkëpunim me sektorin publik dhe/ose privat, porositëse e investimit, apo bashkëpjesmarrëse në investim në çdo lloj forme tjetër të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Me iniciativë të vet dhe/apo propozim të subjektit/eve private Shoqëria mund të vendosë troje në pronësi të saj në dispozicion të zhvilluesit privat me qëllim zhvillimin e tyre. Forma e financimit të investimit të ndërtimit si dhe forma e bashkëpunimit përcaktohet rast pas rasti. Kushtet, kriteret dhe proçedura e përzgjedhjes të zhvilluesit privat bëhet në bazë të parimit të konkurrueshmërisë dhe të legjislacionit përkatës që rregullon këtë fushë përveç rasteve kur sipas analizës ligjore dhe/ ose studimit të fizibilitettit është e pamundur që projekti të ketë leverdisshmëri nëse nuk përshtatet me rrethanat e situatave konkrete, që ndikojnë kontraktimin direkt të një zhvilluesi. Ndërmjet zhvilluesit dhe shoqërisë nënshkruhet marrëveshja përkatëse ku përcaktohen të drjetat dhe detyrimet e palëve. Pasuritë e përfituara nga zhvillimi/ investimi regjistrohen në emër të shoqërisë dhe ajo gëzon të gjitha tagrat e pronarit sipas legjislacionit në fuqi. Shoqëria, me qëllimin e vëtëm për të realizuar objektin e saj, mund të kryejë të gjitha operacioniet në fushën e ndërtimit, industrisë, tregtisë, pasurive të patundshme dhe në fushën financiare që lidhen me objektin e shoqërisë, ose që kanë lidhje me të; mund gjithashtu të kontribuojë, drjetpërsëdrjeti ose tërthorazi, por gjithmonë me qëllimin e vetëm për arritjen e objektit të shoqërisë me pjesmarrje dhe interesa në shoqëri të tjera dhe shoqëri me objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të. Të shqyrtojë dhë të vlerësojë mundësinë e bashkëpunimit me shoqëri të tjera tregtare në të gjitha format që parashikon legjislacioni në fuqi. Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë çdo lloj aktivitetti të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në bazë të autorizimeve dhe/ose lejeve përkatëse të lëshuara nga organet kompetente të fushës.
Emërtime të tjera Tregtare: "TREGU-MAT" SH.A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 26/04/2022
Rrethi: Mat
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 30 211 950,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Armando Skonja; Ervin Hysa (kryetar); Dorian Rruci
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber, Burrel, Lagjja Partizani, Rruga Ibrahim Temo, Godina e shoqerise "UKM" sh.a

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.06.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Punuar Nga : A.Baja/ A.Lala