Skip to content

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME KUKËS SH.A
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-12 09:32:06
JSON

NIPT: M28322201I
Administrator: Sahit Doçi
Objekti i Veprimtarisë: Sherbirni i furnizimit me uje te pijshern i konsumatoreve dhe shitja e tij. Mirernbajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshern. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se konsumatoreve. Sherbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit te ujerave te ndotura. Mirembajtja e sistemeve te ujerave te ndotura, si dhe te impianteve te pastrimit te tyre. Shoqeria duhet te realizoje çdo lloj operacioni financiar apo tregtar qe lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve te parashikuar nga legjislacioni ne fuqi. Shoqeria ushtron veprimtarine e saj ne perputhje me lejet, autorizimet, licencat sipas legjislacionit ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME KUKËS SH.A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 16/09/2022
Rrethi: Kukes
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 100 000
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Fiqiri Morina, Albana Jani, Elton Kastrati, Fatri Asimetaj, Nadire Çenga, Fatbardha Sallaku, Kujtim Rexha
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas shkresës Nr. 316/5 Prot., datë 20.04.2023 për “Kërkese për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Verior, u kerkua vendosja e masës së sigurimit të detyrimit tatimor të tatimpaguesit shoqëria “SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME KUKËS SH.A “ shoqeri aksionare, pajisur me NUIS (Nipt)- M28322201I, me përfaqsues ligjor Eduard Spahia. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukes, Lagjja Nr.3, Rruga "Mahmud Daci", Zona kadastrale Nr. 2315, Nr pasurie 42/103

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.06.2023
Marreveshja per Krijimin e Shoqerise
Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -2 270 110,00
Punuar Nga : A.Baja/ A.Lala / P. Nikolli