Skip to content

MIDHA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-30 06:29:36
JSON

NIPT: M29215302J
Administrator: Viktor Kola
Objekti i Veprimtarisë: Import-Eksport te materialeve te ndryshme dhe Ndertim. Ndertimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve tek Autoriteti Kontraktues, Ministria e Ekonomise ku perfshihet financimi, projektimi, ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike. Te hartoje projektin e ndertimit te hidrocentraleve, te lidhe kontrata sipermarrjeje per zbatimin e punimeve te projektit si dhe çdo lloj kontrate tjeter me qellim realizmin e objektit te kontrates se koncesionit. Shfrytezimin dhe Administrimin e Hidrocentraleve. Shitja e elektricitetit te prodhuar ne Shqiperi dhe jashte saj, blerje dhe shitje te pajisjeve per ndertim HEC-i (tubacione çeliku, turbina, shtylla betoni, te gjitha pajisjeve dhe aksesoreve te tjera qe sherbejne per ndertimin dhe futjen ne pune e hidrocentralit), brenda dhe jashte vendit. Ne fushen e ndertimit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private si: ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nenkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, dhe te gjitha veprave te tjera madhore, ujesjellesve, Ujerave mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionet, ndertimin dhe rehabilitimin e veprave ujitese, centralet, objektet turistike, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, objektet industriale, te gjitha restaurimet ne pergjithesi, rikonstruksione te veprave te artit, montimet e konstruksioneve metalike; si dhe çdo ndertim tjeter i cili ne perfundim perben send te paluajtshem sipas Kodit Civil per shkak te trupezimit ne menyre te qendrueshme e te vazhdueshme me token ose ndertesen ku eshte vendosur. Ne fushen e turizmit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per shfrytezimin njerezor me karakter pushues, argetues, edukues dhe/ose kurues, te burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, te Shqiperise dhe me gjere, per realizimin e hotelerise, fshatra turistike, qendra turistike e te tjera dhe krijimin e faciliteteve dhe aksesoreve te nevojshem, si barbufe, restorante, qendra estetike, palestra fitnesi, njesi te shitjeve te konfeksioneve dhe prodhimeve ushqimore e industrial e te tjera te kesaj natyre; Krijimin e agjencive turistike e te tjera. Ne fushen e transportit, shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per transportimin publik dhe/ose privat te njerezve dhe mallrave si dhe tranzitimin e tyre pergjate territorit te Shqiperise nepermjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj. Shoqeria gjithashtu do te kryeje dhe duke mos u kufizuar vetem ne, aktivitetet e meposhtme: Sipermarrje dhe realizim i ndermjetesimit dhe transportit, ngarkimit dhe shkarkimit te mallrave me tren e automjete ne interes dhe per llogari te shoqerise dhe te Porositesve, persona te trete. Sipermarrje dhe realizimi i puneve te ndermjetesimit, agjencise dhe transportit ne interes te vete shoqerise ose te paleve te treta porositese. Ne fushen e Energjise aktivitetin e tregtimit me pakice te karburanteve, mbajtjen e depozitave te karburanteve per efekt te aktivitetit te shoqerise per tregtimin dhe perdorimin e karburanteve per shkak te veprimtarise se saj. Qiradhenie, Bar-Restorant, Parkim, kend lojerash, qender argetimi per femije te te gjitha moshave, qender per zhvillim te lojerave sportive dhe jo sportive, zhvillim trajnimesh, kurse argetuese dhe edukative, sherbime pastrimi (perfshire edhe lavazh automjete). Gjithashtu shoqeria do te mund te kryeje çdo aktivitet tjeter ekonomik, tregtar, financiar, qe gjykohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e objektit te shoqerise, perfshire shitjen e mjeteve te shoqerise si makinerite, pajisjet, marrja dhe dhenia me qira, te qenit garant, hipotekimi dhe pjesemarrja ne shoqeri te tjera. Aktivitetet e siperpermendura do te realizohen duke respektuar legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe konform me programin e aktivitetit ekonomik dhe financiar, te miratuar nga Asambleja e Ortakeve te shoqerise.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/06/2022
Rrethi: Puke
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Puke, Fshati Midhe me numer pasurie 918 dhe kod unik 2687004167

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 30.06.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja