Skip to content

AEY.Enc Electrical Engineering
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-13 14:30:22
JSON

NIPT: M32211041B
Administrator: Armando Kalari
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport,tregti me shumice e pakice te artikujve industrial dhe ushqimor, bujqesor dhe blegtoral, artikuj elektrik dhe hidraulik, hidrosanitar, materiale lende ndertimi,pjese kembimi, karburante dhe lubrifikante, bime medicinale, mobileri, artikuj kozmetike, duhan cigare, bar, restorant, servis automjetesh, komisjoneri, konsulence teknike, kryerje te aktivitetit prodhues bazuar ne lende te pare te vendit dhe te importit, ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore dhe kompletimi dhe instalimet e nevojshme per to, instalimi i impianteve dhe makinerive ngritese transportuese, mirembajtje e punime sherbimi te zakonshme te sistemit komunal, ndertim impjante elektrik, telefonik, radiotelevizioni dhe mirembajtja e tyre, ndertim impjante ashensoresh. Prodhim transformatoresh. Importi, eksporti, tregtimi dhe shpërndarja e pajisjeve elektrike. Prodhimi i transformatoreve dhe elektromotoreve. Riparimi i transformatoreve dhe elektromotoreve. Diagnostifikimi, riparimi dhe mirembajtja e te gjithe tipeve te impjanteve elektrike. Në fushën e sherbimeve në metrologjinë ligjore për kryerjen e verifikimit të instrumentave matës ligjerisht të kontrolluar. Import, eksport dhe tregtim me shumicë dhepakicë te pajisjeve që kryejne verifikimin e instrumentave matës. Import, eksport dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të instrumentave matës.Veprimtari ekonomiko-juridike ne fushen e energjitikes, duke percaktuar, por pa kufizuar veprimet e papermendura: krijimi i sistemeve elektroenergjitike, prodhim,importeksport te energjise elektrike mete gjitha format qe njeh teknologjia, duke permendur Panelet diellore fotovoltaike, turbinat me ere (eolike), ndertim i Hidrocentraleve,mbi burimet hidrike te lejuara nga organet kompetente. Shitblerjen e energjise elektrike tek operatoret lokal apo nderkombetar, sipas legjislacionit dhe lejeve te organeve kompetente Ndertim, projektim,zbatim te te gjitha linjave elektrike, interkonjeksionit per percjelljen e energjise elektrike.Prodhimin vendas dhe shitjen/shkembimin e energise elektrike, per te siguruar furnizimin e qendrueshem dhe me kosto te ulet per klientet tarifore paralelisht me venien ne pune te burimeve te reja dhe permiresimin e atyre ekzistuese. Si dhe te kryeje/krijoje/veproje per realizuar te gjitha veprimet juridike, sipas perkuflzimeve ligjore, te percaktuara ne ligjin per energjine elektrike.Tregtim, instalim dhe mirembajtje impiante fotovoltaike dhe cdo produkti tjeter ne Iidhje me kete sektor, import-eksport, dhe shitja me shumice e pakice e tyre,.etj. Ofrimin e sherbimeve te konsulences inxhinierike elektrike me specifike teknologjine fotovoltaike, duke perfshire por pa u limituar ne: Importeksport dhe tregtim te pajisjeve, makinerive, materialeve ose sistemeve te prodhimit dhe konservimit te energjise elektrike nga teknologjia e fotovoltaikeve dhe teknologjia e pajisjeve qe i sherbejne asaj, perfshire por pa u limituar ne: pajisje elektrike, elektronike ose elektromekanikeqe permbajne teknologji fotovoltaike, module fotovoltaike, invertera fuqie (invertera diellore), kontrollore karikimi, pajisje montimi te sistemeve fotovoltaike perfshire sistemet ndjekes, bateri, kabell solar, pajisje mbrojtese, aksesore, elektropompa fotovoltaike, matesa me dy drejtime (bidireksionale) dhe sisteme te monitorimit ne distance ose grumbullimit te te dhenave nga sistemevet fotovoltaike, perfshire edhe software. Zhvillimin, Projektimin, Studimin e Fizibilitetit. Hartimin e projekteve elektrike fotovoltaike. Vizatimet inxhinierike dhe specifikime teknike per impiante fotovoltaike , per impiante kogjeneruese qe perfshijne teknologjine fotovoltaike, per sisteme fotovoltaike te lidhur ne rrjet,dhe autonom si dhe ato Hibride ne objekte rezidenciale, tregetare, institucione, terrene dhe ne edo objekt tjeter per te cilln do te arrihet mareveshja. Sigurimin e sherbimeve te implementimit, ndertimit, kolaudimit, riparimit dhe mirembajtjes se impianteve (ose centraleve FV) te impianteve kogjeneruese qe permbajne teknologjine fotovoltaike dhe, te cdo sistemi ose pajisjeje tjeter qe permban teknologjine fotovoltaike.Ofrimin e sherbimeve te optimizimit te sistemeve FV, te projektimit dhe implementimit te zgjerimit te sistemeve FV ekzistuese, te integrimit te sistemeve qe permbajne teknologjine fotovoltaike, te monitorimit te sistemeve fotovoltaike. Kryerjen e punimeve civile ne funksion te ndertimit te impianteve FV te lartpermendura.Kryerjen e testimeve, sherbimeve te matjeve te natyres elektrike dhe matjeve meteorologjike ne funksion te projektimit dhe mooitorimit te sistemeve FV. ofrimin e sherbimeve te menaxhimit te cdo projekti qe perfshin teknologjine fotovoltaike. Implementimin dhe zbatimin e projekteve per eficensen energjitike conform ligjit ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: AEY.Enc Electrical Engineering
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/10/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rrugën Frosina Plaku, Nr.. ap.: 47 me Zone Kadastrale 8220, Nr. Pasurie 3/506+1-47, Tiranë 8220

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.11.2023
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani