Skip to content

CTM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-07 09:39:28
JSON

NIPT: M33426206Q
Administrator: Yusuf Gõkdemír
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e tregtise dhe te karakterit te pergjithshem: Import-eksport, tregtim dhe prodhim me shumice dhe pakice te makinerive dhe pajisjeve qe perdoren per guroret dhe minierat, per fushen inxhinierike e mekanike, sonda dhe pajisje te cdo lloj per punimet shpimeve e kerkimeve gjeodezike e gjeologjike, per punimet topografike e sizmike, te fizibilitetit te tokes etj, per punimet e ndertimit dhe rikonstruksione, per ndermarrjet industriale, veprave te ndryshme teknike apo te infrastructures, mallra industriale dhe ushqimore dhe lende te para, Kryerja e sherbimeve te ndryshme inxhinieriko-mekanike. Shitje blerje me shumice dhe pakice i vajrave, graso, additive dhe nenprodukte te tyre. Ndertime rruge kategoria e I,II,III,IV,V, rruge special,veshje asfalto betoni te rrugeve. Ndertime ujesjellesa dhe kanalizime. Kryej rolin e komisionerit apo te ndermjetesit tregtar, te hap zyra perfaqesimi si brenda vendit ashtu edhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise. Dhenie me qera personave te trete, personave fizike ose personave juridike. Hapje linjash te ndryshme prodhimi, etiketim, amballazhim, numerim, peshim mallrash konfeksioni dhe tekstili, industriale, ushqimore etj
Emërtime të tjera Tregtare: CTM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/10/2023
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Turqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, fshati Bradashesh, rruga ElbasanBradashesh km-5, Kombinati Metalurgjik, zk.3965, pasuria nr.1124.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.12.2023
Akti i themelimit te Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 07.12.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani