Skip to content

REM INTERNATIONAL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-11 09:48:18
JSON

NIPT: M33431401N
Administrator: ROBERT VAQO
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimit dhe projektimit; ndertime civile, industrial, turistike ,germime dhe punime dheu, punime per prishjen e ndertimeve, sistemime, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to. Ndertim vepra arti. Ndertim ujesjellesa e kanalizime ,ndertim vepra kullimi ujitje toke e impjante vaditese, punime mbrojtje dhe sistemimi hidraulik. Rikonstruksione godina civile e ekonomike,veshje fasadash e lyerje. Prodhim dhe tregtim materiale inerte gurore, elemente betoni, beton arme te zakonshme pararendur ,gure dekorative. Tregtimi dhe montimi i pajisjeve dhe aksesoreve per ambjente frigoriferike .tregtimi dhe montimi i pajisjeve per sera bujqesore . Ndertim i kapanoneve bujqesore ,industrial dhe blegtorale te te gjitha llojeve . Grumbullim dhe depozitim i materialeve inerte ndertimore jo te rrezikshme.punime karpenterie druri,karpentierie metalike,punime dheu, ndertim rruge,veshje me asfaltobeton te rrugeve dhe shesheve,punime te mirembajtjes sinjalizimit dhe vijezimit ne rruge. Tregtim dhe magazinim i paisjeve elektrike. Instalime, riparime pajisjesh elektrike, elektronike dhe informatike. Mirembajtja dhe zhvillimi i dekorit ne mjedise urbane-ndricimi e sinjalizimi urban. Sherbime dhe mirembajtje te ambienteve te brendshme dhe te jashtme,industriale dhe civile, sherbime projektimi dhe mirembajtje per gjelberimin dhe lulishtet, transportin e mbetjeve urbane dhe riciklimin e tyre, pastrime me mjete speciale te ujrave. Sherbimet e servisit dhe mirembajtjes te gjitha llojeve te automjeteve,paisjeve industriale.veprimtari ne fushen e tregetise import export me shumice dhe pakice, furnizim vendosje e te gjitha pjeseve te kembimit te reja dhe te perdorura te te gjitha llojeve te automjeteve si dhe me shitjen e makinave te llojeve te ndryshme. Furnizim vendosje, sherbime dhe mirembajtje panele djellore. Ndertim sera diellore me konstruksion metalik dhe plasmas.studimi, projektimi vet, ndërtimi, instalimi, mirëmbajtja, rregullimi dhe shitje përfshirë punët e lidhur, aksesorë dhe të ngjashme, të sistemeve industriale, të metalike metalike të veçanta metalike karpente.ndërtimi i objekteve civile, rural, industriale dhe monumentale të kompletuara me sistem dhe punime të lidhurame dhe aksesore, punime masoneri që lidhen me komplekse per shpërndarjen e shpërndarjes së sh. Gas, punime speciale ne beton arme, sistemet teknologjike dhe speciale punime ndërtimore edhe të veçanta nga puna kryesore, ndërtimi i rrugëve dhe trroturave, punime të veçanta të betonit të arme, arpitare të aeroportit dhe hekurudhave, siguria e sinjalizimit dhe rrugës siguria speciale kohe, pasi. F skalat, doke, doke, punime kullimi, mirëmbajtjen e pajisjet porti dhe pastrimi i ujërave porti, punime hekurudhore, punime hidraulike perfshire të gjitha llojet e rikualizimit, ujësimet, ujërat e kanalizuara, sistemet e ujitjes, mbrojtja dhe mbrojtja dhe kontrollet paraqitur me sironë të kujdesit, dhe ne emer te treteve, gërmime dhe mavijosje dheu, punime rregullimi të gjelbra të pajisura, akomodime bujqësore dhe pyjore, punime speciale për trajtimin e ujërave dhe mbetjeve, diga, tunele, sisteme të shpërndarjes së energjisë, zdrukthtari metalike, sistemet e telekomunikacionit, kërkimet e nëntokës, themele të veçanta, konsolidimi dhe hidrobrozimi i tokës, shpimi dhe puse, furnizim instalimi i sistemeve të ngritjes dhe transportit, shtrim i tuobave dhe rrjetave të shpërndarjes rrugore dhe jo me përjashtim të asnjë veprimtari profesionale.me qira ftohte dhe me operator industriale te makinerive dhepajisjet në përgjithsi për sektorin e ndërtimit dhe të ngjashem.shitja, menaxhimi, shitja dhe shitja e tokës për shitje dhe ndërtimi i kompleseve të paluajtshme dhe shkëmbimi i pasurive të paluajtshme.qiraja e shoqërive apo degëve të shoqërisë, aktive dhe pasive.aktivitet porinistike, riparimet mekanike dhe karoropike dhe asistencat e automjeteve industriale dhe tregtare, tokalizuese dhe bujqësore, makina, motocikleta, karvaneta, karvaneta, karvaneta.perpunime metalike dhe përpunimi i metaleve, lidhjeve dhe materialeve me heku.shoqëria mund - me instrument dhe pa ky të përbënë objektin kryesor - agjensionet, komisionet, përfaqësimet dhe mandatet, të kryejë dhe agjensionet e granteve, si dhe të kryejë të gjitha ekspozimet tregtare (përfshirjen e kontrollit), acionet e publikut), letrat me vlerë dhe pasuria e paluajtshme, të nevojshme apo të dobishme për arritje të qëllimit shoqëror.shoqëria mund të marrë gjithashtu, në bazë rastike dhe jo kryesore, interesa dhe investime në shoqëria tjera apo shoqëria të çdo natyre që kane objekte të tjera të ngjashme, të ngjashme apo të lidhura, në përgjithsi, përfshirë real dhe edhe ne favor i palëve të treta paraqet për interes shoqëror.
Emërtime të tjera Tregtare: REM INTERNATIONAL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/10/2023
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Bashkia Fier, Njësia admnistrative Topojë, Rruga Kryesore Fier-Topoje,Km13,Pasuria Nr.2/1,ZK.3358

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.12.2023
Akti i themelimit te Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 11.12.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani