Skip to content

Operatori i Blerjeve të Përqëndruara
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-16 10:52:07
JSON

NIPT: M41501042N
Administrator: Arlinda Pogaj
Objekti i Veprimtarisë: 1. Objekti kryesor i veprimtarisë së shoqërisë “Operatori i Blerjeve të Përqendruara” sha është kryerja e proçedurave të përqendruara të prokurimit për mallra, punë, shërbime, të fondeve buxhetore me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlera të vogla, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, Ministrive, Institucioneve në varësi të Kryeministrit e të ministrive të linjës. 2. Shoqëria “Operatori i Blerjeve të Përqendruara” sha si organ qendror blerës, zhvillon procedurat në fushën e prokurimit të mallrave, shërbimeve dhe punëve si më poshtë vijon: a) Blerje automjetesh; b) Blerje karburanti,me përjashtim të vajgurit Jet A1 dhe karburantit që prokurohet për përdorim nga fermerët; c) Blerje materialesh kancelarie; d)Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim; e) Blerje materialesh të ndryshme për pastrim; f) Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre; g) Blerje këpucësh; h) Blerje pjesë këmbimi, për automjete, për shërbime profilaktike; i) Blerje tonerash; j) Shërbime në fushën e sigurimeve, si: i. Sigurim i automjeteve; ii. Sigurim i mjeteve lundruese; iii. Sigurim i mjeteve ajrore; iv. Sigurim jete dhe shëndeti; v. Sigurim i godinave publike; k) Shërbim gatimi dhe shpërndarjeje ushqimi; l) Shërbim pastrimi; m) Shërbim lavanderie; n) Shërbim lyerje dhe mirëmbajtje të ndërtesave publike; o) Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh; p) Botime, primtime dhe materiale shtypshkrimi; q) Blerje materialesh të buta dhe veshmbathjesh; r) Riparim e mirëmbajtje sistemesh të ngrohje-ftohjeve; s) Blerje pajisjesh laboratorike, si dhe mjetesh didaktike, të lidhura me proceset e tyre të punës, me përjashtim të atyre mjekësore; t) Shërbime dezinfektimi, deratizimi dhe dezinsektimi; u) Blerje artikujsh ushqimore; v) Blerje pajisjesh kondicionimi; w) Shërbim gjelbërimi ; x) Rikonstruksion objektesh. 3. Shoqëria “Operatori i Blerjeve të Përqendruara”sha me kërkesë të një apo të disa autoriteteve/enteve kontraktore, zhvillon procedura prokurimi edhe për punë/mallra/shërbime, të cilat nuk janë listuar në pikën 2, të këtij Statuti, në rastet kur autoriteti/enti kontraktor kërkues nuk ka kapacitete apo njohuri të mjaftueshme për realizimin e një procedure prokurimi. Mënyra, afatet dhe kriteret e vlerësimit të kërkesave parashikohen në rregulloren e brendshme të shoqërisë “Operatori i Blerjeve te Përqendruara”sha. 4. Shoqëria “Operatori i Blerjeve të Përqendruara” sha mund të ofrojë shërbime të tjera shtesë për subjekte publike dhe private, në përputhje me qëllimin e krijimit, fushën e veprimtarisë dhe statutin e saj. 5. Shoqëria “Operatori i Blerjeve të Përqendruar” sha ka përgjegjësi të organizojë punën për kryerjen e procedurave të prokurimit, për të nënshkruar marrëveshje kuadër dhe kryerjen e procedurave të prokurimit deri në deri në lidhjen e kontratës. 6. Shoqëria “Operatori i Blerjeve të Përqendruara”sha krijon rregjistrin e parashikimeve për procedurat e prokurorimit që zhvillohen prej tyre menjëherë me mbledhjen e të dhënave, por, në çdo rast, jo më vonë se 20 (njëzet) ditë nga marrja e kërkesave për prokurorim nga autoritetet/entet kontraktore. 7. Shoqëria “Operatori i Blerjeve të Përqendruara” sha për nevojat e saj mund të nënshkruajë: a) Marrëveshje bashkëpunimi me institucionet përkatëse benda fushës së kompetencave të tyre për ofrimin e asistencës teknike, në përputhje me legjislacionin në fuqi; b) Marrëveshje bashkëpunimi me entitete publike apo organizma ndërkomëtarë, me qëllim marrjen e ndihmës/ekspertizës së nevojshme për zhvillimin e procedurës së prokurimit, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi apo rritjen e kapaciteteve institucionale; c) Marrëveshje bashkëpunimi me ekspertë të fushave të ndryshme, sipas legjislacionit në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: Operatori i Blerjeve të Përqëndruara
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 28/02/2024
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 20 000 000,00
Numri i pjesëve: 20 000
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Anëtarë Bordi: Sokol Ismaili; Edmond Ahmeti; Sokol Bardhi; Elinda Pupla; Alketa Përnaska; Lira Pipa
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Ministria e Ekonomise, Kultures dhe Inovacionit, Bulevardi “Deshmoret e Kombit“

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.05.2024
Akti i themelimit te Shoqerise
Statuti i Shoqerise
VKM Nr. 531/2023 "Për krijimin e shoqërisë aksionare shtetërore "Operatori i Blerjeve të Përqëndruara", sh.a., për kryerjen e procedurave të veçanta të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë".
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani