Skip to content
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Vokopola 1, Vokopola 2 dhe Vokopola 3

VOKOPOLA ENERGJI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-11 14:45:34

NIPT: L31407010B
Administrator: Egresa Mavriqi
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Vokopola 1 & Vokopola 2 & Vokopola 3 tek autoritet kontraktues, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike. Të hartojë projektin për ndërtimin e këtyre hidrocentraleve, të lidhë kontrata sipërmarrje për zbatimin e punimeve të projektit si dhe çdo lloj kontratë tjetër me qëllim realizmin e objektit të Konçesionit të përcaktuar në kontratën e Konçesionit nr. 7 rep, nr 3, kol date 10. 01. 2013.
Emërtime të tjera Tregtare: VOKOPOLA ENERGJI
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 22.01.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 10.01.2013 - kontrata e koncesionit
09.06.2020 - Kontrate shtese koncesioni
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 497.257.690 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: Shoqëria “VOSKOPOLA ENERGJI” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 10.01.2013, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive: "UFO" sh.p.k, dhe “GERI 01” shpk, si dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtien e hidrocentraleve “Voskopola 1”, “Voskopola 2” dhe “Voskopola 3” dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Voskopola 1”, “Voskopola 2” dhe “Voskopola 3” do të ndërtohen në lumin e Voskopolës me këto karakteristika:

Hidrocentrali “Voskopola 1” me fuqi të instaluar 980 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 4.356.937 kWh/vit.
Hidrocentrali “Voskopola 2” me fuqi të instaluar 1974 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 8.758.864 kWh/vit.
Hidrocentrali “Voskopola 3” me fuqi të instaluar 1954 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 8.416.319 kWh/vit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Bardhok Biba, Pallati Hodaj, Apartamenti 9, përballë ish Kinema 17 Nëntori.

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (10.01.2013)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.11.2020
Statuti i shoqerise koncesionare
Kontrate per shitje kuotash 06.02.2019
Kontrate per shitje kuotash 25.01.2019
Kontrate shtese koncesioni 09.06.2020
Shtojca te kontrates se koncesionit
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala