Skip to content
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Vokopola 1, Vokopola 2 dhe Vokopola 3

VOKOPOLA ENERGJI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-19 10:20:41

NIPT: L31407010B
Administrator: Caush Qato
Objekti i Veprimtarisë: Objekti kryesor i veprimtarisë së shoqërisë është zbatimi i Kontratës Koncesionare të formës “Bot” lidhur me Autoritetin Kontraktor Ministria e Industrisë dhe Energjisë, për ndërtimin e Hidrocentraleve “Vokopola 1 & Vokopola 2 & Vokopola 3”, miratuar me VKM nr.669, datë 12.10.2011, me ndryshimet e mëvonëshme, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve dhe trasferimi i tyre në përfundim të kontratës nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues. Trasmetimi dhe shitja e energjisë elektrike të prodhuar në tregun e rregulluar dhe për të tretë brenda dhe jashtë vendit. Projektimi, ndërtimi dhe vënia në shfrytëzim e impiantëve të prodhimit nga energjia e rinovueshme si uji, dielli, era, etj. Rehabilitimi dhe modernizimi i hidrocentraleve dhe impianteve të tjera të prodhimit të energjisë elektrike në pronësi të vet dhe për të tretë. Administrimi i hidrocentraleve dhe impianteve të tjera të prodhimit të energjisë në pronësi të saj dhe atyre të palëve të treta.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: VOKOPOLA ENERGJI
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 22.01.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: GERI - 01 është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 31.10.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K49312439L, me adresë në Berat, Otllak Moravë, Fshati Moravë, godinë një katëshe, pranë ish-Repartit Ushatrak, me administrator Caush Qato, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.05.2022

BRIANZA DENT është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 14.01.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K93714203O, me adresë në Durrës, Fushë Krujë, Lagjja Kastrioti, Rruga Krujës, Ndërtesë private Nr. 2/534, me administrator Luan Mavriqi, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 30.06.2022, terhequr nga QKB ne daten 19.04.2024 , Pronare perfitues te shoqërisë VOKOPOLA ENERGJI jane:

I. Luan Mavriqi, shtetas shqiptar, lindur me 1975, pronar përfitues per 60% te kapitalit te shoqërisë, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë BRIANZA DENT, e cila eshte shoqëri meme per VOKOPOLA ENERGJI me 60% te kuotave te kapitalit.Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 30.06.2022.

II. Caush Qato, shtetas shqiptar, lindur me 1977, pronar përfitues per 40% te kapitalit te shoqërisë, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë GERI - 01, e cila eshte shoqëri meme per VOKOPOLA ENERGJI me 40% te kuotave te kapitalit .Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 30.06.2022.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 10.01.2013 - kontrata e koncesionit
09.06.2020 - Kontrate shtese koncesioni
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 497.257.690 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: Shoqëria “VOSKOPOLA ENERGJI” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 10.01.2013, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive: "UFO" sh.p.k, dhe “GERI 01” shpk, si dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtien e hidrocentraleve “Voskopola 1”, “Voskopola 2” dhe “Voskopola 3” dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Voskopola 1”, “Voskopola 2” dhe “Voskopola 3” do të ndërtohen në lumin e Voskopolës me këto karakteristika:

Hidrocentrali “Voskopola 1” me fuqi të instaluar 980 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 4.356.937 kWh/vit.
Hidrocentrali “Voskopola 2” me fuqi të instaluar 1974 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 8.758.864 kWh/vit.
Hidrocentrali “Voskopola 3” me fuqi të instaluar 1954 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 8.416.319 kWh/vit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Bardhok Biba, Pallati Hodaj, Apartamenti 9, përballë ish Kinema 17 Nëntori.

Adresa:
Berat, Polican, Përroi i Komarit, pranë Fshatit Panarit, Bashkia Poliçan, Zona Kadastrale 2872, Pasuria 296.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (10.01.2013)
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.05.2022
Statuti i shoqerise koncesionare
Kontrate per shitje kuotash 06.02.2019
Kontrate per shitje kuotash 25.01.2019
Kontrate shtese koncesioni 09.06.2020
Shtojca te kontrates se koncesionit
Te dhenat ne QKB te subjektit "VOKOPOLA ENERGJI" per pronaret perfitues date 13.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.04.2024
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 19.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -3 919 067,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -2 019 243,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -2 148 096,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:-33 933 117,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani