Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Denas

DENAS POWER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 11:10:30

NIPT: L34102003N
Administrator: Marsel Rexha
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, operimi, administrimi dhe transferimi i HEC - it "DENAS". Prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksporti, dhe shitja e energjisë elektrike. Kryerja e çdo lloj aktiviteti tjetër që i shërben realizimit të shoqërisë.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: DENAS POWER
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 15/04/2013
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 225 233 602,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: B.A.D. është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.01.2002 sipas ligjeve të Repubikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K21413002P, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 7, Rruga e Kavajës, Pallati Baja - BAD, kati 1 nën tokë, me administratore Enkeleda Hasanaj. Ortaket e shoqerise jane Adriatik Xurre me 50% te kapitalit dhe Bajram Hoxhallari me 50% te kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 30.03.2021, terhequr nga QKB date 24.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit DENAS POWER, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Adriatik Xurre , shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise B.A.D. (ish B.A.D). Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 15.04.2013.


Bajram Hoxhallari , shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise B.A.D. (ish B.A.D). Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 15.04.2013.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 13.10.2016, u nënshkrua marrëveshja e pengut mbi kuotat Nr. 4466 Rep dhe 2262 Kol, ndërmjet kredidhënësit Banka Societe Generale Albania sh.a dhe kredimarrësit/pengdhënësit, shoqërisë “DENAS POWER” sh.p.k. Palët kanë lidhur një kontratë për kredi bankare afatgjatë Nr. 4462 Rep., dhe Nr. 2258 Kol., datë 13.10.2016, sipas së cilës Banka i ka dhënë kredi kredimarrësit në shumën ekuivalente në lekë prej 6.500.000 (gjashtë milion e pesëqind mijë) euro principal plus 500.000 (pesëqind mijë) euro rikapitalizim interesash dhe komisionesh.
Për të siguruar përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë, kredimarrësi “DENAS POWER” shpk i ka propozuar Bankës t’i ofrëojë peng mbi 100% të kuotave të kapitalit të nënshkruar të shoqërisë si garanci për shlyerjen e plotë dhe të pakushtëzuar të detyrimeve.

Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 03.04.2013 - Kontrata e konçesionit; 05.05.2015 - Kontratë shtesë konçesioni
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 1.617.026.345 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë së prodhuar apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: I. Më datë 03.04.2013, u nënshkrua kontrata e konçesionit ndërmjet bashkimit të përkohshëm të shoqërive “B.A.D” shpk, “REJ” shpk dhe “ATLAS” sh.a dhe autoritetit kontraktues, Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, me objekt: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Denas” dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

II. Më datë 05.05.2015, u nënshkrua kontrata shtesë e konçesionit për disa ndryshime në kontratën e konçesionit të formës “BOT” për ndërtimin e hidrocentralit “Denas”. Kjo kontratë është lidhur ndërmjet shoqërisë “Denas Power” shpk dhe Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, në cilësinë e autoritetit kontraktues. Sipas kësaj kontrate vlera e investimit ka ndryshuar duke u bërë 1.617.026.345 lekë nga 936.000.000 lekë që ishte te kontrata e parë e koncesionit. Gjithashtu kanë ndryshuar dhe karakteristikat e hidrocentralit Denas si më poshtë:

Hidrocentrali “Denas” do të ndërtohet duke shfrytëzuar ujërat e pellgut ujëmbledhës të rrjedhës së poshtme të lumit të Cemericës dhe Becit, degë të lumit Devoll, rrethi Korçë, me këto karakteristika: fuqia e instaluar 14.500 kW dhe energjia mesatare vjetore 52.674.144 kWh/vit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, Lekas, Fshati Poponivë, Hidrocentrali Denas, nr. pasurie 85/20, zona kadastrale 2391

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (03.04.2013)
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.05.2022
Vendimi i asamblese per marrjen e kredise 13.10.2016
Kontrate shtese koncesioni 05.05.2015
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 28.09.2019
Regjistri I pronarëve përfitues RPP, date 30.03.2021
Investimi Fillestar dhe Grafiku i Punimeve
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 21.08.2023
Dokumenta Financiare: Kontrate shitje kuotash (18.12.2013)
Kontrate shitje kuotash (24.12.2013)
Bilanci 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Vendim i Asamblese se ortakeve per Pasqyrat Financiare 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 142 390 275,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 113 311 411,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 44 023 153,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -25 954 866,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -116 583 761,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:225 634 427,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:196 008 812,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:221 512 952,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:211 727 522,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:51 315 130,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani