Skip to content
Ndërtimi dhe mirëmbajtja e Segmentit Rrugor Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës)

Shoqeria Konçesionare "Rruga Orikum - Llogara"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-19 11:52:49

NIPT: L82327014A
Administrator: Ermal Ali
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin dhe Mirëmbajtjen e segmentit rrugor "Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës)".
Emërtime të tjera Tregtare: Shoqeria Konçesionare "Rruga Orikum - Llogara"
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 22.11.2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 20.09.2018
Data e Pranimit: 08.11.2018
Data e Nënshkrimit: 20.05.2019
Kohëzgjatja(vjet): 13
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 67,359,926 Euro
Shënime: I. Më datë 24.07.2018, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpall njoftimin e kontratës për dhënien me konçesion/PPP të projektit të rrugës Porti i Jahteve-Orikum-Dukat.

Objekti kryesor i kësaj proçedure është dhënia me konçesion /PPP “Për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e Segmentit Rrugor Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës)”, sipas parimit të “Projektit me Çelsa në dorë”. Kushtet thelbësore të kësaj proçedure përfshijnë por pa u kufizuar kushtet e mëposhtme:

Objekti i kontratës së konçesionit/PPP: ""Ndërtimi dhe Mirëmbajtja e Segmentit Rrugor Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës)""
Kohëzgjatja e kontratës së konçesionit/PPP: 13 vjet
Aktivitetet për t’u kryer nga konçesionari: ""Ndërtimi dhe Mirëmbajtja e Segmentit Rrugor Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës)"" sipas standardeve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues.
Burimet e të ardhurave të Konçesionarit: një pagesë disponueshmërie vjetore e pagueshme nga Autoriteti Kontraktues për Konçesionarin. Pagesa e parë e këstit do të kryhet nga Autoriteti Kontraktues, kur Konçesionari të ketë kryer jo më pak se 25% të volumit të punimeve.
Legjislacioni i zbatueshëm: Kontrata e Konçesionit do të rregullohet nga Legjislacioni në fuqi i Republikës së Shqipërisë.

Ka pasur një propozim të pakërkuar me analizat teknike ekonomike dhe financiare nga shoqëria ""Gjikuria"", ku me anë të Vendimit Nr. 367, datë 20.06.2018 të Këshillit të Ministrave, i është dhënë bonusi prej 6% të pikëve.

II. Më datë 20.09.2018, u mbajt proçedura konkurruese për dhënien me konçesion të projektit të rrugës Porti i Jahteve-Orikum-Dukat, ku kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:

a) Shoqëria “GJIKURIA” sh.p.k me vlerë ndërtimi dhe mirëmbajtje gjithsej 50.552.441 Euro
b) Shoqëria “4 A-M” sh.p.k me vlerë ndërtimi dhe mirëmbajtje gjithsej 61.298.710 Euro.

Është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm:
Shoqëria “4 A-M” sh.p.k - NUIS K92005016L
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Vlerat totale të parashikuara në modelet përkatëse financiare referuar Propozimit financiar të paraqitur janë më të larta se vlera maksimale e përllogaritur për këtë projekt, si dhe nuk është dorëzuar sigurimi i ofertës, në përputhje me gërmën a) e pikës 1, të Seksionit II. Kriteret e veçanta të kualifikimit, Shtojca 9 të Dokumentave të Konçesionit/PPP. Gjithashtu, nuk është dorëzuar i gjithë dokumentacioni i kërkuar në shtojcën nr. 9 të Dokumentave të Konçesionit/PPP.

III. Më datë 08.11.2018, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka informuar shoqërinë “GJIKURIA” sh.p.k se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme ndërtimi dhe mirëmbajtje prej 50.552.441 Euro (pesëdhjetë milion e pesëqind e pesëdhjetë e dy mijë e katërqind e dyzet e një euro) është identifikuar si oferta e suksesshme.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Ibrahim Rugova", Pallati Kontakt, Kati i tretë

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.11.2020
Statuti i shoqerise koncesionare
Akti i themelimit te shoqerise koncesionare
Kontrata e koncesionit 20.05.2019
Relacion per rrugën Porti i Jahteve-Orikum-Dukat
Dekret per kthimin e ligjit per rrugën Porti i Jahteve-Orikum-Dukat 08.08.2019
Ligj nr.51/2019 datë 18.7.2019 Për miratimin e kontratës së koncesionit/PPP ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si Autoriteti Kontraktor, dhe “Gjikuria” sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqërisë koncesionare “Rruga Orikum–Llogara” sh.p.k., për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugës “Porti i jahteve –by pass Orikum–Dukat (Ura e Shën Elizës)”
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates
DSK per rrugën Porti i Jahteve-Orikum-Dukat (Formulari)
Projekti Porti i Jahteve-Orikum-Dukat (Formulari)
Studim Projektim Porti i Jahteve-Orikum-Dukat (Formulari)
Raport teknik (Formulari)
VKM per miratimin e bonusit 20.06.2018 (Njoftimi)
Formulari i njoftimit te fituesit
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala