Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Shtika 1, 2, 3 ,4

'PERPARIMI SK ''sh.p.k
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-25 09:57:55

NIPT: K99601201L
Administrator: Liljana Delia
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Shtika 1", "shtika 2", "Shtika 3" dhe "Shtika 4", tek Autoritetet Kontraktuese, ku përfshihen financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transferimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kësaj kontratë konçesioni.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: ''PERPARIMI SK ''sh.p.k
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 24/09/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 26 252 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ERPA INVEST është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.01.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51308018A, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Abdyl Frashëri, EGT Tower, Kati 5, me administratore Nertila Jetishi. Ortak te shoqerise jane Giancarlo Fiorani me 2,58% te kapitalit; Lojola Marku me 51,36% te kapitalit; MECAMIDI ITALIA me 1,46% te kapitalit; Pariel Invest me 33,61% te kapitalit dhe Adwise Holding LLP me 11% te kapitalit.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.08.2021, terhequr nga QKB date 09.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit “PERPARIMI SK” sh.p.k, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Paulin Rranzi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1978, pronar perfitues per 33.61% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme ERPA INVEST. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 14.09.2015. (Te dhenat e regjistrit te pronarit perfitues nuk jane te perditesuara me ndryshimet e fundit.)

Lojola Marku , shtetase shqiptare, i datelindjes 1996, pronare perfituese per 51.35% te kapitalit, pasi zoteron 51.36% te kapitalit te shoqerise meme ERPA INVEST. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 22.07.2021.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: Me date 13.08.2019, u nenshkrua kontrata e kredise bankare Nr. 7775 Rep., dhe Nr.2515 Kol ndermjet kredidhenesit “Intesa Sanpaplo Bank Albania” sha dhe kredimarresit “Perparimi SK” shpk. Shuma e kredise eshte 1.000.000 (nje milion) euro dhe qellimi eshte shlyerja e detyrimeve te maturuara kundrejt furnitoreve ne shumen 125.000 (njeqind e njezet e pese mije) leke, shpenzime kapitale ne shumen 155.000 (njeqind e pesedhjete e pese mije) euro dhe pagesa e borxhit te ortakeve ne shumen prej 720.000 (shtateqind e njezet mije) euro.

Me date 14.08.2019, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 7809 Rep., dhe Nr.2538 Kol. Lidhur nepermjet barredhenesit "ERPA INVEST" shpk dhe barremarresit "Intesa Sanpaolo Bank Albania" sha per krijimin e nje barre siguruese mbi 100% te kuotave te barredhenesit si garanci per kredine qe Intesa Sanpaolo Bank Albania sha i ka akorduar shoqerise sipas te dhenave ne marreveshje.

Me date 18.12.2020, u leshua Depozitimi i Deklarates Noteriale nr.8057 rep., nr. 3094 kol.,Leshuar nga perfaqesuesit e Intesa San Paolo Banka Albania SHA me ane te se ciles deklarohet se ERPA INVEST SHPK lirohet nga cdo detyrim qe rrjedh nga Kontrata e Kredise Nr. 7775 Rep., dhe Nr.2515 Kol., date 13.08.2019 dhe Marreveshjes Siguruese Nr. 7809 Rep., dhe Nr.2538 Kol., date 14.08.2019.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 11.09.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 87.570.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Shoqëria ''PERPARIMI SK ''sh.p.k është një shoqëri konçesionare e krijuar për zbatimin e kontratës konçesionare, të nënshkruar më datë 11.09.2009 ndërmjet shoqërisë “Qeramika e Jugut” dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës. Objekti i kontratës është për financimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtien e hidrocentraleve Shtika 1, Shtika 2, Shtika 3 dhe Shtika 4 dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues.

Hidrocentrali “Shtika 1”, “Shtika 2”, “Shtika 3” dhe “Shtika 4” do të ndërtohen në përroin e Shtikës, rrethi Këlcyrë.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia bashkiake nr 5, rruga "Abdyl Frasheri", EGT Tower, kati 5

Adresa:
Gjirokastër, Kelcyre, Godina e Hidrocentralit Shtike, Fshati Shtike

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (11.09.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.05.2022
Vendim I asamblese per rritjen e kapitalit 24.12.2013
Aneksi 1
Kontrate kredie bankare 13.08.2019
Aneks 2 - Grafiku i punimeve per hidrocentralet
Te dhenat e subjektit 'PERPARIMI SK ''sh.p.k ne regjistrin e pronareve perfitues 09.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.04.2024
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 25.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (10.10.2011)
Kontrate shitje kuotash (28.05.2013)
Kontrate shitje kuotash (28.05.2013)
Kontrate shitje kuotash (14.04.2015)
Bilanci 2013
Bilanci 2012
Bilanci 2011
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2010
Bilanci 2016
Pasqyra financiare 2017
Pasqyra financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat Financiare viti 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -1 593 380,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -2 281 648,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -25 399 685,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -9 201 028,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 623 001,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -9 039 297,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 387 477,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 211 441,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -395 916,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -609 135,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -127 599,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:17 548 381,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:23 771 917,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:7 586 391,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:17 393 748,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:28 707 863,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:10 261 029,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:15 425 294,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 771 341,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani