Skip to content
Zhvillimi dhe prodhimi i hidrokarbureve në vendburimin e Delvinës

DELVINA GAS COMPANY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-17 14:16:57

NIPT: L61416039U
Administrator: Kastriot Bejtaj
Objekti i Veprimtarisë: Kryerjen e operacioneve hidrokarbure dhe gazit natyror në Shqipëri në përputhje me marrëveshjet hidrokarbure. Kërkimi, përpunimi, shitja, shkëmbimi, eksporti, nxjerrja dhe posedimi i naftës së papërpunuar dhe gazit të prodhuar në zonën e projektit në marrëveshjet hidrokarbure, etj. Ndërtimi dhe montimi i të gjitha mjeteve dhe pajisjeve të kërkuara në operacionet hidrokarbure dhe të gazit natyror. Çdo aktivitet tjetër të dobishem ose të nevojshëm për arritjen e objektit të saj ose që ka lidhje me të në kuptimin më të gjerë të fjalës.
Emërtime të tjera Tregtare: DELVINA GAS COMPANY
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Viti i Themelimit: 16.02.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Ishujt Britanike Virgin
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 562 000,00
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 31.05.2018, me anë të urdhërit Nr. 1032 Regj, Nr.760 Prot., lëshuar nga Zyra Permbarimore “Blek-K” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e debitorit, shoqërisë DELVINA GAS COMPANY dhe moskryerja e asnjë veprimi i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

II. Më datë 04.03.2019, me anë të urdhërit Nr. 46-19 Regj, Nr. 5446 Prot., lëshuar nga Studio Përmbarimore “ASTREA ” sh.p.k, u urdhërua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë DELVINA GAS COMPANY, deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit Gjyqësor.

III. Më datë 08.05.2019, me anë të shkresës Nr. 4627 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë për “Vendosjen e Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, u kërkua të mos lejohet tjetërsimi mbi pasuritë dhe të drejtat pasurore që i përkasin tatimpaguesit “DELVINA GAS COMPANY”, deri në shlyerjen e plotë të detyrimeve tatimore.

IV. Më datë 07.06.2019, me anë të Urdhërit Nr. 1032 Regj, Nr. 874 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 8081 Prot., datë 12.06.2019, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Blek-K” sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur mbi kuotat/aksionet e debitorit, shoqërisë “DELVINA GAS COMPANY” me Urdhër të Ministrisë së Drejtësisë.

V. Më datë 07.06.2016, me anë të urdhrit Nr. 1032 Regj, Nr. 874 Prot., lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Blek-K” sh.p.k, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e shoqërisë DELVINA GAS COMPANY, degë e shoqërisë së huaj me NUIS (NIPT)- L61416039U.

VI. Me date 31.08.2020, me ane te Urdhrit Nr.769/7-0076-20 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.7894 Prot., datë 04.09.2020, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service”shpk, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorint “Delvina Gas Company ” shpk, me NIPT L61416039U, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve duke ndaluar me tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi qe do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 19.07.2007 - Marrëveshja ndërmjet Shoqërisë Albpetrol sh.a dhe Transatlantic Albania LTD për zhvillimin dhe prodhimin e Hidrokarbureve në Vendburim Ballsh-Hekal, Gorisht Kocul, Cakran-Mollaj, vendburimin e Delvinës

Në vitin 2016, të drejtat e marrëveshjes për vendburimin e Delvinës transferohen tek Delvina Gas Company.
Kohëzgjatja(vjet): 25
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Naftë dhe Gaz
Shënime: Më datë 08.08.2007, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 509, u miratua marrëveshja e hidrokarbureve, për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në vendburimet Ballsh-Hekal, Gorisht Kocul, Cakran-Mollaj dhe në vendburimin e Delvinës ndërmjet Albpetrol sh.a.-së dhe STREAM OIL & GAS Limited (sot Transatlantic Albania LTD).

Sipas të dhënave të AKBN (Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore), vendburimet: Ball-Hekal, Cakran-Mollaj, dhe Gorisht-Kocul, i kaluan në administrim kompanisë shtetërore të naftës Albpetrol pasi Transatlantic Albania Ltd nuk përmbushi detyrimet e përcaktuara në Marrëveshjen Konçesionare me Ndarje Prodhimi. Për vendburimin e Delvinës, Transatlantic njofton se ia ka kaluar asetet dhe detyrimet prej 12.9 millionë dollarë të lidhura me të tek Delvina Gas Company Ltd. (Të dhënat e marra tek www.monitor.al)

*Kapitali i shoqërisë është 50000 USD dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020
Autoriteti Kontraktues: Albpetrol
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, Kati 10, Zyra 10/2

Adresa:
Vlorë, Delvinë, Lagjja Sinan Ballaci, Rruga Ali Pashë Tepelena, Vendburimi i Gazit

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kompanite koncesionare ne industrine hidrokarbure 2018 (AKBN)
VKM per miratimin e marreveshjes hidrokarbure, date 08.08.2007
VKM per miratimin e strategjise kombetare te Energjise 31.07.2018
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.11.2020
Statuti i shoqerise se huaj
Vendimi i Bordit te Drejtoreve per hapjen e deges ne Shqiperi 22.01.2016
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 04.03.2019
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 07.06.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 42 610 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -237 037 469,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 30 834 643,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -208 551 381,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:135 868 923,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2019

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala