Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 246

HEC Boronecit

L91501016F
(Ndërtim Hidrocentrali; Prodhim dhe shitje energjie nga burime të rinovueshme.)

Tiranë ALL

HYDROPOWER-SAS

L93906804C
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë ekskluzivisht veprimtaria konçesionare, mirëmbajtja, operimi dhe administrimi i HEC Sasaj, në përputhje me të drejtat e detyrimet e parashikuara në mar)

Sarandë ALL

Shoqeri konçesionare Sherbimi Detar

M01824503F
(Kontraten per dhenie me koncesion te disa sherbimeve detare nr. 3244 date 05.06.2017, ndryshuar me nr. 618 date 21.05.2020 lidhur me Ministrine e Infrastruktures dhe Enegjise.Sherbimi i rimorkimit te anijeve gj)

Durrës ALL

Shoqeria Koncesionare Tirana 4

M02219001K
(Financimi, projektimi, ndertimi, mirembajtja e shkolles/shkollave publike ne zonen e koncesionit sipas specifikimeve te kontrates se koncesionit me nr. 4907 rep, nr. 1874 kol, date 08.09.2020, ("Projekti") dhe )

Tiranë ALL

3POWER SHALA

L72231039A
(Ndertimin e Hidrocentralit mbi Lumin Shale, te tipit BOT, (Nderto-Opero-Transfero); Prodhim, transmetim dhe shitje te energjise elektrike te prodhuar nga HEC-i mbi Lumin Shale Shfrytezimi dhe mirembajtja e kask)

Tiranë ALL

HEC BUGJON

M01825024C
(Financimi, projektimi, ndertimi, venia ne pune, administrimi, mirembajtjen e centralit hidroelektrik "Bugjon"; prodhimin, transmetimin, shitjen dhe tregtimin e energjise elektrike te prodhuar ne zbatim te kontr)

Kamez ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni