Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 253

AGE TUJAN

L61320003O
("Vijimi i procedurave të aplikimit të filluara nga "Albanian General Electricity" Sha., dhe marrja nga Qeveria Shqiptare i autorizimit për projektimin, ndërtimin dhe operimin e Hidrocentralit Tujan në një)

Tirane ALL

HEC Boronecit

L91501016F
(Ndërtim Hidrocentrali; Prodhim dhe shitje energjie nga burime të rinovueshme.)

Tiranë ALL

HYDROPOWER-SAS

L93906804C
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë ekskluzivisht veprimtaria konçesionare, mirëmbajtja, operimi dhe administrimi i HEC Sasaj, në përputhje me të drejtat e detyrimet e parashikuara në mar)

Sarandë ALL

Shoqeri konçesionare Sherbimi Detar

M01824503F
(Kontraten per dhenie me koncesion te disa sherbimeve detare nr. 3244 date 05.06.2017, ndryshuar me nr. 618 date 21.05.2020 lidhur me Ministrine e Infrastruktures dhe Enegjise.Sherbimi i rimorkimit te anijeve gj)

Durrës ALL

Shoqeria Koncesionare Tirana 4

M02219001K
(Financimi, projektimi, ndertimi, mirembajtja e shkolles/shkollave publike ne zonen e koncesionit sipas specifikimeve te kontrates se koncesionit me nr. 4907 rep, nr. 1874 kol, date 08.09.2020, ("Projekti") dhe )

Tiranë ALL

3POWER SHALA

L72231039A
(Ndertimin e Hidrocentralit mbi Lumin Shale, te tipit BOT, (Nderto-Opero-Transfero); Prodhim, transmetim dhe shitje te energjise elektrike te prodhuar nga HEC-i mbi Lumin Shale Shfrytezimi dhe mirembajtja e kask)

Tiranë ALL

KESA 1 ( ish HEC BUGJON )

M01825024C
(Financimi, projektimi, ndertimi, venia ne pune, administrimi, mirembajtjen e centralit hidroelektrik "Bugjon"; prodhimin, transmetimin, shitjen dhe tregtimin e energjise elektrike te prodhuar ne zbatim te ko)

Kamez ALL

Vlora Harbor Construction and Maintanance

M21806032P
(Shoqeria Koncesionare "Vlora Harbor Construction and Maintanace " sh.p.k eshte subjekt i themeluar per qellim te veçante dhe ka per objekt te veprimtarise zbatimin dhe permbushjen e kushteve te Kontrates se)

Tirane ALL

Linos Energji (ish "EXINN DATA")

L81319039L
(Ndertim, depozitim, shfrytezim i burimeve ujore dhe natyrore me qellim prodhimin e energjise elektrike. Prodhim i energjise elektrike, nga burimet ujore, nepermjet HEC, me lende te djegeshme nepermjet TEC-ve, s)

Klos ALL

OSOJA HPP

L83719003E
(Financimin, projektimin, ndertimin, venien ne pune, operimin, administrimin, mirembajtjen e Hidrocentralit OSOJE, sipas Kontrates Per Ndertimin, Shfrytezimin dhe Administrimin e Hidrocentralit OSOJE, me Kapa)

Korce ALL

MER ENERGJI

L89630401H
(Objekti i shoqerise do te jete: Ndertimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "FAQEKUQI III" tek Autoriteti Kontraktues, ku perfshihet financimi, ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetim)

Berat ALL

Shoqeria konçesionare G2 BLU (ish "G2 BLU")

M31709038H
(Shoqëria ka për objekt dhe qellim te saj aktivitetet tregtare në përputhje me legjislacionin në fuqi ne funksion te Koncensionit/ Partneritetit Publik Privat: “Për Projektimin, Ndërtimin, Operimin, )

Tirane ALL

Shoqeria Koncesionare AFL (ish "AFL")

M31409051C
()

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni