Skip to content
Ndërtimi dhe operimi i Hidrocentralit Tujan

AGE TUJAN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-27 08:52:26

NIPT: L61320003O
Administrator: Sadik Llapashtica
Objekti i Veprimtarisë: "Vijimi i procedurave të aplikimit të filluara nga "Albanian General Electricity" Sha., dhe marrja nga Qeveria Shqiptare i autorizimit për projektimin, ndërtimin dhe operimin e Hidrocentralit Tujan në një kohë të përhershme për prodhimin dhe shitjen e energjisë elektrike". Shoqëria ka të drejte të ushtrojë çdo lloj aktiviteti të parashikaur nga ligji në përputhje me rregullat e dispozitat në fuqi. Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në bazë të autorizimeve dhe/ose lejeve përkatëse të lëshuara nga organet kompetente të fushës.
Emërtime të tjera Tregtare: AGE TUJAN
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 13/01/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. OSOJA – ENERGY, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.05.2013 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L34131001E, me adresë në Korçë, Moglicë, Osojë, Objekt privat, në periferi në fshatit, me administrator dhe ortak te vetem Henri Aleksi (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 27.05.2022)

II. Albanian General Electricity është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 25.04.2014 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L41706021V, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga ''Murat Toptani'' (Pedonalja e Tiranës), Ndërtesa e Eurocol, përballë ''Kalasë së Tiranës'', Kati i 7-të, me administrator dhe ortak te vetem Besar Llapashtica. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 27.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 26.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Besar Llapashtica, shtetas shqiptar, i datelindjes 1990, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise Albanian General Electricity. Data e percaktimit si pronar perfitues: 13.01.2016.

Henri Aleksi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1974, pronar perfitues per 25% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise OSOJA - ENERGY. Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.03.2016.

Gerian Kuka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1974, pronar direkt per 25% te pronesise. Data e percaktimit si pronar perfitues: 05.03.2016.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 13.09.2016, me vendim të asamblesë së ortakëve, u kalua shoqëria në statusin e pezulluar për një periudhë të pacaktuar.

II. Më datë 27.01.2017, me anë të Urdhrit Nr.99 Regj, Nr.12 Prot "Urdhër për Vënie e Sekuestros", lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat "Xhafer Sadiku", protokolluar nga QKB me Nr.1387 Prot, datë 31.01.2017, u urdhërua vënia e sekuestros mbi kapitalin e debitorit "Age Tujan" shpk me NUIS L61320003O. Shoqëria tregtare "Age Tujan" nuk duhet të kryejë asnjë veprim në QKB deri në shlyerjen e detyrimit ndaj kreditorit.

III. Më datë 31.10.2017, me anë të Urdhërit Nr. 158 Prot., Nr. 99 Regj., lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat, Xhafer SADIKU, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e kapitalit që shoqëria Albanian General Electricity ka tek shoqëria AGE TUJAN sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) – L61320003O deri në shlyerjen e detyrimit, si edhe të mos kryejë shitjen e këtyre kuotave.

IV. Më datë 31.10.2017, me anë të urdhrit Nr. 159 Prot., Nr. 99 Regjistri, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Xhafer Sadiku”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e kapitalit që shoqëria “OSOJA – ENERGY” sh.p.k ka tek shoqëria “AGE TUJAN” sh.p.k, pajisur me NUIS ( NIPT) – L61320003O, deri në shlyerjen e detyrimit, si edhe të mos kryejë shitjen e këtyre kuotave.

V. Më datë 22.02.2019, me anë të urdhrit Nr.12 Prot., Nr.99 Regjistri, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Xhafer Sadiku”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e kapitalit që shoqëria Albanian General Electricity sh.a ka tek shoqeria “AGE TUJAN” sh.p.k, pajisur me NUIS ( NIPT) – L61320003O, deri në shlyerjen e detyrimit, si edhe të mos kryejë shitjen e këtyre kuotave.

VI. Më datë 15.07.2019, me anë të Urdhrit Nr.110 Prot., Nr. 60 Rregj, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor “Hasan Mena”, protokolluar nga QKB me Nr. 9653 Prot., datë 16.07.2019, u urdhërua vendosja e sekuestros mbi titujt e pronësisë që rezultojnë në pronësi të pales debitore “AGE TUJAN” SHPK me NIPT L61320003O, me qëllim mos tjetërsimin e tyre deri në një urdhër të dytë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Murat Toptani", Kulla e Eurocol, Kati i 7-te, Njësia Bashkiake Nr. 2

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.05.2022
Akti i themelimit
Kontrate shit-blerje kuotash 05.03.2016
Kontrate shit-blerje kuotash 23.03.2016
Vendimi per pezullimin e aktivitetit te shoqerise 13.09.2016
Urdher per venien e sekuestros 27.01.2017
Urdher per venien e sekuestros konservative 31.10.2017
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 27.05.2022
Dokumenta Financiare:
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala