Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 697

Bio Strajca

M36924003O
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë aksionare është: a)Ofrimi i shërbimeve në fushën e zhvillimit ekonomik për mirëfunksionimin e tregjeve publike dhe rrjetit të tregtisë. b)Organizimin e shërb)

Shkoder ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AV INTERNATIONAL GROUP (Ish "A&V-GAS")

K92223503O
(Tregtimi me pakicë e shumicë si dhe shpërndarja e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre. Ndërtimi , marrja me qera e fabrikave, instalimeve, rafinerive, magazinave, depozitave, )

Durres 67648814 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

GJIROFARMA

K43522610E
(Mbledhja e perpunimi i qumeshtit, tregtimi i tij dhe nenprodukteve, import eksport tregti mallra te ndryshem. Prodhimin dhe tregtimin e lengjeve dhe te frutave. Import , perpunim dhe tregtim I mishit dhe nen)

Dropull 11134485 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"ALFA" SH.A.

J62903630D
(Ushtrimin e aktivitetit privat në fushën e import-eksport mallrash të ndryshme, prodhim pijesh freskuese të shumëllojshme, lëngje frutash, ujë, amballazhim dhe transport mallrash, etj. Do të ushtrojë v)

Gjirokaster 401384303 ALL

INBET ONLINE ALBANIA

M32018026K
(AKTIVITET TREGETAR NE FUSHEN E LOJRAVE TE FATIT.)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Treg Tur Korca (ish "Kosta Fruit"; ish "Treg-Tur-Korca")

J64520039B
(Import eksport te prodhimeve bujqesore, blektorale, industrial, fruta perime, dhe transportimin e te gjithe ketyre mallrave.Import eksport te materialeve ndertimore, lende drusore, materiale inerte. tulla, e)

Maliq 3239216 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ELKA-SA

K03124608J
(Tregti e pergjithshme me shumice dhe pakice. Import-eksport i mallrave ushqimor e industriale, elektrike dhe elektroshtepiake, i konfeksioneve dhe i prodhimeve bujqesore dhe blegtorale, i pajisjeve dhe i pje)

Gjirokaster 313947715 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EVEREST OIL

L21829002Q
(Import-eksport dhe shitje me shumice te hidrokarbureve dhe nenprodukteve te tyre si per shembull por pa u kufizuar ne nafte,benzine,vajra lubrifikante,solar.Te gjitha veprimet tregtare,financiare,imobiliare dhe)

343524942 ALL

ALIEN HOUSE SHA

M32106030E
(Ruajtja e mallrave para dhe pas transportit; shërbime magazinimi; paketimi i mallrave për transport; vendosja e mallrave në metodën e duhur për transport; mbështjellja e mallrave për transport; konsol)

Tirane ALL

ELTON TOPI (ish "SERVIS DAF")

M32108502Q
(Servis kamionash, tregti, import, eksport pjesë këmbimi, import, eksport të vajrave dhe solucioneve të tjera për automjete të tonazheve të ndryshme. Shitje të pjesëve të këmbimit. Shoqëria mund t)

Shijak ALL

DAJTI EKSPRES (ish "Agjensia e studimeve dhe projektimeve pyjore")

J81921002G
(Realizimin e studimeve dhe projektimeve ne mbareshtrimin e pyjeve, pyllezime, sistemime malore, mbareshtrimimim e parqeve e rezervuareve. Shoqeria do te kryeje veprimtari ndertimi dhe projektimi duke perfshi)

Tiranë -44981715 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KLODI SH.A

J82916538N
(Tregetim me shumice te naftes bruto dhe te perpunuar, te gazit natyror, nenprodukteve te tjera te lengshme, vajra lubrifikante, import eksport.)

Tirane 17516285 ALL

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Vlorë

M37202202E
(Objekti i SKPUK-së është kryerja e veprimtarisë së furnizimit me ujë dhe largimin, grumbullimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura në zonat e shërbimit që mbulojnë territoret administrative të Bash)

Vlore ALL

R.B.H. BELINË

L22524401A
(Perpunimi dhe tregtimi i naftes dhe nenprodukteve te saj.Import, eksport dhe tregtimi me shumice e pakice i naftes dhe nenprodukteve te saj.Importi, eksporti, dhe tregtimi me shumice e pakice i gazit te leng)

Elbasan -8072993 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

2 A & 2 E

K84121001E
(Aktivitet ne fushen e tregtimit me shumice e pakice te karburanteve,vajrave etj, ne kete fushe,bitum.Aktivitet tregtar hekur,mbeturinat e saj.Aktivitet tregtar me pakice dhe shumice i mallrave te ndryshme.Ak)

Korce 29429862 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ADRIA ENTERTAINMENT (Ish APEX - AL)

K62016002B
(Ne fushen e lojrave te fatit perfshire te gjitha kategorite, casino elektronike, etj. Kembim Valutor. Tregtim me shumice dhe pakice, import-eksport te mallrave industriale dhe ushqimore, fruta-perime, hidrosani)

Tirane 1043916471 ALL

Euro Impex 2006

M33416401H
(1.Tregtim me shumice, Import- Eksport dhe transporti i artikujve bitumit, mazutit dhe nenprodukte te tjera te naftes. 2.Prodhimi dhe tregtimi i emulsioneve bituminoze. 3.Tregti, import eksport te mallrave in)

Fier ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni