Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 724

AVRANOS ENTERPRISES ALBANIA

L11408003V
(Ne fushen e nxjerrjes dhe perpunimit te materialeve te para dhe minerare. Germim, nxjerrje, perpunim, prodhim dhe tregtim te gureve te fraksionuar. Eksplorim, germim, hapje, shfrytezim minierash dhe aktivite)

Tiranë -731124 ALL

FRIGORIFERI NR2

K33828008R
(Grumbullim,tregetim,ruajteproduktesh bujqesore,belektorale,perpunim kermilli e peshku etj.)

Korçe ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

B360

L11311041A
(Ofrimi i sherbimeve të teknologjise se informacionit (IT) si dhe i kosulences ne fushat perkatese.Sherbime telefoni,video,internet.Tregtim mallrash te paisjeve elektronike dhe informatike.Konsulence per eko)

Tiranë 5574348 ALL

ITALBA GROUP

K97623301I
(Ndertim, projektim, zbatim te ndertimeve civile, inustriale, hidrosanitare,turistike e bujqesore. Projektim, zbatim te shperndarjes te energjise elektrike me ane te ujit,eres,gazit energjise diellore, Projek)

Kurbin -1440727 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni