Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bashkia Bulqize
Rezultate gjithsej: 6

Ujesjelles Kanalizime Bulqize sh.a ( ish Ujesjelles Bulqize sh.a)

J66702422U
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës)

Dibër 760226 ALL

Ujësjellës - Shërbime Komunale Krastë - Martanesh (perthithur nga J66702422U)

K46915428A
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesave)

Bulqizë -3087086 ALL

Shoqëria e Shfrytëzimit të Stoqeve"A" & "B" Zona "D" Bulqizë

K87311401N
(Nxjerrje, prodhim, grumbullim, përpunim, seleksionim, shfrytëzim, transport e tregtim të mineralit të kromit me shumice e pakicë. Eksport dhe ndërmjetësim për tregje të mineralit të kromit brenda dhe )

Bulqizë ALL

SPORT KLUB BULQIZA

M06329401D
(Organizimi i aktiviteteve sportive në fushën e futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir për sportin e futbollit si dhe pjesmarrja në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Futja në )

Bulqize ALL

WOOD BULQIZA

M06420401H
(Shfrytezimin dhe shitja e materialit drusor te pyjeve publike, me qëllim ngrohjen e popullsisë, enteve shteterore. Ne rast se nga shfrytëzimi i pyjeve puplike të teritorit te Bashkise ka teprice prodhimi te)

Bulqizë ALL

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A

M27109701L
(a) Sherbimi i furnizimit me uje te pijshern i konsumatoreve dhe shitja e tij; b) Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem; c) Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses )

Diber ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni