Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Esat Valteri
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

EVEREST

J78311921L
(Prodhim e tregtim profile alumini dhe aktivitete ndertimi, import-eksport. Aktivitete te tjera te lejuara nga ligji.Sigurim dhe ruajtje objektesh publike dhe private,nen nenkategorine 1.3 A. Veprimtari ne sekto)

Tirane 108119654 ALL

PORTONOVO HOTEL GOLEM

M23424801B
(Investitor dhe investime ne pasuri te paluajtshme. Ndërtim i objekteve civile dhe industriale, rrugëve, mbikalime, hekurudha, punime nëntokësore, ura e vepra arti, tunele, vepra turistike, bujqësore, nd)

Kavajë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni