Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Esat Valteri
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

EVEREST

J78311921L
(Prodhim e tregtim profile alumini dhe aktivitete ndertimi, import-eksport. Aktivitete te tjera te lejuara nga ligji.Sigurim dhe ruajtje objektesh publike dhe private,nen nenkategorine 1.3 A. Veprimtari ne sekto)

Tirane 108119654 ALL

Everest Automotive

M11614002E
(Objekti i veprimtarise se Shoqerise do te perfshije, por nuk do te kufizohet vetem ne fushen e; Projektim, zhvillim, prodhim, tregtim dhe shitje te automjeteve dhe pjeseve perberese apo te vecanta per mjetet)

Tirane ALL

PORTONOVO HOTEL GOLEM

M23424801B
(Investitor dhe investime ne pasuri te paluajtshme. Ndërtim i objekteve civile dhe industriale, rrugëve, mbikalime, hekurudha, punime nëntokësore, ura e vepra arti, tunele, vepra turistike, bujqësore, nd)

Kavajë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni