Skip to content

EVEREST
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-16 12:09:51
JSON

NIPT: J78311921L
Administrator: Sokol Çupi
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim e tregtim profile alumini dhe aktivitete ndertimi, import-eksport. Aktivitete te tjera te lejuara nga ligji.Sigurim dhe ruajtje objektesh publike dhe private,nen nenkategorine 1.3 A. Veprimtari ne sektorin e perpunimit aktiv. Mirembajtje.Prodhim, tregtim dhe riciklim te profileve te PVC (Plastikes). Menaxhim i mbetjeve jo te rrezikshme. ( Grumbullim dhe transportim i mbetjeve inerte dhe i mbetjeve nga pastrimi i ujerave te zeza urbane). Eksport Skorje. Veprimtari per projektim dhe ndertime e rikonstruksione te veprave industriale e sociale, banesash shumekateshe dhe vilash, veprash urbane, rruge e kanalizime, import-eksport dhe tregeti me shumice e pakice i materialeve te lendeve te para per ndertim, te gjitha llojet e inerteve qe prodhohen prej guri, cdo material apo lende e pare qe perdoret ne ndertime, Ndertim rrjetesh ujesjellesa te furnizimit me uje ,ndertim impjate te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij, pastrimit te ujrave detar,liqenor dhe lumor, Ndertim rrjetesh gazsjellesa, Punime topogjeodezike, mjedisi, nentokesore, ura e vepra arti, veshje fasadash, rifiniture murature, druri,material plastik, xhami, punime per prishjen e ndertimeve,Ndertim digash,vepra kullimi dhe vaditje ndertime detare dhe thellimi ne uje, Punime dhe mbrojtje lumore,sisteme hidraulike dhe bonifikimi,Ndertim N/stacionesh ,kabinat e transformatoreve , shtrim linjat e tensionit te larte, te mesem dhe te ulet te shperndarjes se energjise, ndertim impjantesh per prodhim energjie elektrike, Punime strukturore speciale, punime mbi shina traversa, impjante ngrites e transportues, Ndertim barriera e mbrojtje rrugore, sinjalistika rrugore, sinjalistike ndricuese, Shtrim te linjave telefonike dhe telekomunikacioni, Ndertim i impjanteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane, Shpime gjeologo inxhinierike ,puse e shpime per uje, Tregeti te materialeve te ndryshme elektrike dhe te gjitha materialeve industrial, Instalime te impjanteve te telefonise , kondicionimit, Testime e kolaudime me laborator per pajisje elektrike, transformator etj, Transport lende djegese (nafte) per nevoja te shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: EVEREST
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/07/1997
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 450 000 000,00
Numri i pjesëve: 8
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
Ndryshime
Shënime: Me date 11.05.2023, eshte larguar drejtuesi teknik Lavdrim Poka dhe eshte emeruar drejtues teknik i shoqerise Ismet Kurti.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kamëz, Fabrika ne Rrugen Nacionale, Prane Nyjes se Betonit

Adresa:
- Tirane, Rruga "Berit Beker", ish Servis Morina
- Diber, Burrel, Bashkia Mat. Njësia Administrative Lis, Fshati Zenisht.Pranë Urës së Lufit, Zenisht.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.10.2023
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 21.06.2004
Kontrate shitje kuotash 06.08.2008
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 05.12.2009
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 08.04.2014
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 702 853 738,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 527 002 133,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 191 278 186,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 169 981 235,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 199 138 729,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 152 205 575,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 133 062 825,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 108 119 654,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 99 926 100,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 84 466 810,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:7 452 826 285,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:4 976 975 363,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 489 601 132,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 022 640 369,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 427 587 955,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 697 717 533,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 863 320 936,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 344 857 686,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 802 748 572,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 813 808 312,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala / L.Kanani