Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:I T E. GRUP
Rezultate gjithsej: 4

ITE Energy ( ish "EUROTEST")

L11823002I
(Projektime, zbatim projektesh, dhenie konsulence dhe asistence teknike, supervizim, punimesh, kolaudim impiantesh, mirembajtje ne fushen elektrike, elektronike, telekomunikacionit, radio televizionit dhe ne )

Tirane ALL

ITE Engineering

L61530001I
(Import-eksport dhe tregtimin e të gjitha llojeve të materialeve, makinerive pajisjeve dhe impianteve të ndryshme të karakterit elektrik, elektroshtëpiak, elektronik, të telekomunikacionit, të destinuara )

Tiranë ALL

Vlora Harbor Construction and Maintanance

M21806032P
(Shoqeria Koncesionare "Vlora Harbor Construction and Maintanace " sh.p.k eshte subjekt i themeluar per qellim te veçante dhe ka per objekt te veprimtarise zbatimin dhe permbushjen e kushteve te Kontrates se)

Tirane ALL

4SUN

M31325022U
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese (fotovoltaike, eolike, hidrike) te energjise elektrike, te cilat shfrytezojne burimet e rinovueshme te energjise elektrike si dielli, era, uji si dhe i vepr)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni