Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Isuf Berberi
Rezultate gjithsej: 5

Mbi 1000000 Fitim 2015

FUFARMA

J61825037N
(Tregtim, import, eksport me shumice dhe pakice, grumbullim, shpërndarje, përpunim medikamente, material, bime, lende të para, artikuj gjysme të përpunuar, aparatura, pajisje laboratorike farmaceutike, mjek)

Tiranë 20367268 ALL

OTTO - AL

J92009003W
(Të gjitha klasat dhe kategoritë e ndërtimit në zbatim dhe projektim: Punime gërmimi në toke, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje, veshje fasadash, rrugë, autostrada, mbikali)

Tiranë 819078 ALL

PHOENIX PETROLEUM GAS

L11620009U
(Kryerja e të gjitha llojeve të punimeve ndihmëse në puset e naftës dhe të gazit (punime sipërfaqësore në sheshin, grykën e pusit dhe punime nëntokësore për eliminimin e avarive dhe rivënien në pu)

Tiranë 0 ALL

AULONAMAR

M01823028B
(Objekti aktivitetit te Shoqerise eshte kryerja e cdo aktivitet tregtar te lejuar nga legjislacioni Shqiptar, dhe veçanerisht: Shoqeria ka ne themel te aktivititetit veprimtarine ne te gjitha klasat dhe kategor)

Tiranë ALL

NOVAMED

M11519026D
(Objekti i aktivitetit te Shoqerise eshte kryerja e çdo aktivitet tregtar te lejuar nga legjislacioni Shqiptar, dhe veganerisht: Import-Eksport i mallrave dhe produkteve te ndryshme perfundimtare farmaceutike, )

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni