Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Isuf Berberi
Rezultate gjithsej: 6

Mbi 1000000 Fitim 2015

FUFARMA (ish FU-FARMA)

J61825037N
(Tregtim, import, eksport me shumice dhe pakice, grumbullim, shpërndarje, përpunim medikamente, material, bime, lende të para, artikuj gjysme të përpunuar, aparatura, pajisje laboratorike farmaceutike, mjek)

Tiranë 20367268 ALL

OTTO - AL

J92009003W
(Të gjitha klasat dhe kategoritë e ndërtimit në zbatim dhe projektim: Punime gërmimi në toke, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje, veshje fasadash, rrugë, autostrada, mbikali)

Tiranë 819078 ALL

PHOENIX PETROLEUM GAS

L11620009U
(Kryerja e te gjitha llojeve të punimeve ndihmëse në puset e naftës dhe të gazit (punime sipërfaqësore në sheshin, grykën e pusit dhe punime nëntokësore për eliminimin e avarive dhe rivënien në pun)

Tiranë 0 ALL

INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATE

L82305005F
(Objekti aktivitetit te Shoqerise eshte kryerja e cdo aktivitet tregtar te lejuar nga legjislacioni Shqiptar, dhe veganerisht:Zhvillimin e projekteve imobiliare, kryerjen e aktiviteteve te blerjes, shitjes dh)

Tiranë ALL

AULONAMAR

M01823028B
(Objekti aktivitetit te Shoqerise eshte kryerja e cdo aktivitet tregtar te lejuar nga legjislacioni Shqiptar, dhe veçanerisht: Shoqeria ka ne themel te aktivititetit veprimtarine ne te gjitha klasat dhe kategor)

Tiranë ALL

NOVAMED

M11519026D
(Objekti i aktivitetit te Shoqerise eshte kryerja e çdo aktivitet tregtar te lejuar nga legjislacioni Shqiptar, dhe veganerisht: Import-Eksport i mallrave dhe produkteve te ndryshme perfundimtare farmaceutike, )

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni