Skip to content

FUFARMA (ish FU-FARMA)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-22 14:22:38
JSON

NIPT: J61825037N
Administrator: Isuf Berberi
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim, import, eksport me shumice dhe pakice, grumbullim, shpërndarje, përpunim medikamente, material, bime, lende të para, artikuj gjysme të përpunuar, aparatura, pajisje laboratorike farmaceutike, mjekësore. Prodhim, ambalazhim, paketim, medikamente dhe material mjekësore.
Emërtime të tjera Tregtare: FUFARMA (Farmacia 1) (Farmacia 2)" FUFARMA (Farmacia 3)" " FUFARMA (Farmacia 4 )"
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 17/10/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 181 296 000,00
Numri i pjesëve: 181 296
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Mihal Tase, Isuf Berberi, Leonard Solis
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjet Fiat Qubo, AA 125 TU

Tirane, Automjet Fiat Qubo, AA 312 TU

Tirane, Makine tip Cady Van me targe AA 016 OI

Tirane, Makine Citroen Berlingo me targa AA 156 VA

Tirane, Automjet tip Cadi, me targa TR 6851 U

Tirane, Kamion Mercedes Benz, TR 6418 M

Tirane, Citroen Berlingo me targe AA 944 FA

Tirane, Makine tip Cady Van me targe AA 164 OH

Tirane, Makine tip Wolkswagen Polo me targe AA 477 PX

Tirane, Automjet Golf, AB 357 DR

Tirane, Automjet Wolkswagen Polo, AA 415 SJ

Tirane, Automjet Fiat Qubo, AA 074 TU

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.A.1.F - Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)
II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 05.06.2013, me ane te urdherit Nr.1544 Prot te leshuar nga shoqeria permbarimore "TDR GROUP" sh.p.k u urdherua: vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria " FUFARMA" Sh.a me NUIS(NIPT)J61825037N.

II. Me date 13.06.2013, me ane te urdherit Nr.1679 Prot te leshuar ngas shoqeria permbarimore private "TDR GROUP" u urdherua pushimi i ekzekutimit te Urdherit te Ekzekutimit Nr. 2607 dat 20.05.2013 te Gjykates Rethit Gjyqesor Tiraen, pasi detyrimi eshte ekzekutuar teresisht. Dhe mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga Shoqeria "FURFARMA" Sh.a me NUIS(NIPT) J61825037N te bllokuara me shkresen tone Nr.1544 Prot dat 05.06.2013 te shoqerise permbarimore "TDR GROUP".

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Nikolla Zoraqi",Ndërtesa 19,Hyrja 1,Njesia Bashkiake Nr.3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.07.2022
Dokumenta te Ndryshme
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zvogelim Kapitali date 10.02.2011
Kontrate Shitje Kuotash date 20.03.2012
Deshmi Trashegimie date 22.12.2005
Deshmi Trashegimie date 28.05.2015
Deshmi Trashegimie date 26.08.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 46 743 040,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 62 137 269,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 81 326 230,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 48 265 340,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 37 389 003,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 20 367 268,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 16 155 965,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 058 556 311,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 164 374 189,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 230 805 827,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 222 930 924,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 156 973 486,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:948 035 019,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 794 359 536,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Baja